Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni Hội Thích

Kinh điển, Nghi quỹ

Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni Hội Thích

No Comments 09 October 2011

Chuẩn Ðề Ðà Ra Ni này tức là kinh tạng Mật giáo, thầm chứng thập thân của Phật qu Ðại Thừa. Ngoài tam tạng ra còn lập một tạp tạng gồm thâu các bộ Ðà Ra Ni. Hoặc ngoài tam thừa riêng một Tối Thượng Kim Cang thừa, tức là Ðà Ra Ni tạng. Nếu căn cứ Thần Biến Sớ thì chia Ðà Ra Ni làm Ðại Bất Tư Nghì Thành Phật Thần Thông Thừa...

Continue Reading

12 MẬT NGUYỆN CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT

Kinh điển, Nghi quỹ

12 MẬT NGUYỆN CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT

No Comments 09 October 2011

Nguyện xin Ngài hãy gia trì thần lực cho toàn thể chúng con khi hành trì và tu tập theo Mật Nguyện của Ngài. Nguyện xin 12 Mật Nguyện của Ngài được lưu chuyển trong toàn thể khắp pháp giới chúng sanh, để làm lợi lạc cho muôn loài chúng sanh hữu tình lẫn vô tình trong thời Mạt Pháp này.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes