KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN III, PHẨM TẾ ĐỘ Ô NẪU VƯƠNG THỨ NĂM

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN III, PHẨM TẾ ĐỘ Ô NẪU VƯƠNG THỨ NĂM

No Comments 08 October 2011

- Này Tỳ Kheo Sim-Sum Pa! Những lời giáo hóa vi mật thậm thâm của ta hằng dạy cho các ông từ trước đến nay đều nhắm vào một hướng tu thân và tâm. Hôm nay duyên cớ gì ông xin ta thành lập Giáo Hội? Giáo Hội Du Già Tỳ Kheo Tăng đã thành lập từ lâu rồi, ông không biết hay sao? Ta đã làm những chỗ không cần làm, vì đó chỉ là hình thức mà thôi. Nếu các ông không chịu tu hành thì thành lập Giáo Hội có ích lợi gì? Ông hãy lo tu hành đi đừng nên vọng tưởng quá đáng sẽ có hại cho tinh thần tu tập.

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN  – QUYỂN II, PHẨM MẬT HẠNH BỒ TÁT THỨ TƯ

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN II, PHẨM MẬT HẠNH BỒ TÁT THỨ TƯ

No Comments 08 October 2011

- Ngưỡng bạch, đức Đại Thánh Chuẩn Đề Vương Phật. Chúng con vâng mệnh đức Thế Tôn từ nơi bổn quốc đến đây kính lễ thưa hỏi Phật thân tâm có thư thới không? Có ít bịnh ít não chăng? Chúng sanh có dễ độ chăng? Chuyển lời đức Thế Tôn chỉ dạy chúng con nương nơi thần lực mà đến đây thưa hỏi. Kính mong Phật từ bi chỉ dạy phương tiện tu hành thiết thực để chúng con học hỏi những điều chưa học tập và tu tập những pháp còn thiếu sót, xin đức Phật mở lòng rộng độ mà hứa khả cho, xin đức Phật mở lòng rộng độ mà hứa khả cho…

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN II, PHẨM BỒ TÁT VÂN TẬP THỨ BA

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN II, PHẨM BỒ TÁT VÂN TẬP THỨ BA

No Comments 08 October 2011

Thế Tôn hiển thần thông, chuyển động mười phương cõi. Bồ - Tát nghe tiếng tăm, viếng Phật cầu Phật mở lòng từ. Bánh xe pháp xoay mạnh, mở bày tướng chơn thật của giáo môn. Nước Nhơn Đà hành đạo Bồ - Tát. Kiếp Hữu-Hoại, Đức Đại Nhựt Như Lai truyền Mật Giáo, kiếp thiêu chấm dứt Chú Tổng Trì gợi khiêu cơn Mật Định... Lúc bấy giờ nơi thế giới Liên Hoa Tạng trên mảnh lưới báu bỗng nhiên xuất sanh ánh sáng lớn chưa từng có, sáu điệu vang động lên, tất cả các loài hoa báu phát ra mùi thơm vi diệu...

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN I, PHẨM TẾ ĐỘ ÁC LONG THỨ HAI

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN I, PHẨM TẾ ĐỘ ÁC LONG THỨ HAI

No Comments 08 October 2011

Một thời tại quốc độ trung thiên, thế giới Tổng Trì có một nước tên A La Hảm, vua nước ấy tên là Đệ Nhất Thiên Lãm Vương ngự tại thành Điểm Đà, nhân dân sống trong cảnh thanh bình thạnh trị. Một hôm ông quan Thiên Văn tên là Tinh Tú Thiên vào chầu vua Lãm Vương báo hung tin khi ngài thấy các vì sao yêu nghiệt vây phủ các vì tinh quân của đức vua. Cả triều thần đều lo lắng, nhưng nhờ có quân sư Tuệ Mạng trấn an nên vua Lãm Vương và bá quan đều có mỗi ý khác nhau về điềm lạ lùng này.

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – NGHI THỨC SÁM HỐI – QUYỂN I, PHẨM PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THÀNH ĐẠO THỨ NHỨT

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – NGHI THỨC SÁM HỐI – QUYỂN I, PHẨM PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THÀNH ĐẠO THỨ NHỨT

No Comments 08 October 2011

Đức Đại Nhựt Như Lai là một vị Phật thành tựu quả Tô Tất Địa đầu tiên ở trung tâm vũ trụ, chơn truyền giáo môn Mật Tông trong thời kỳ chánh pháp tại thế giới Ta Bà. Đến đời tượng pháp đức Tỳ Lô Giá Na Phật lại xuất thế, ngài đem giáo môn Mật Tông này phổ biến rộng khắp nhân gian rồi thị tịch. Qua thời kỳ Mạt pháp, có ngài Uế Tích IL Ô Sô Sáp Na định tiếp tục truyền thừa giáo môn này. (Mật sư: Thích Giác Tiến)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes