Không Nên Làm Ô Nhiễm Hư Không

Biên khảo

Không Nên Làm Ô Nhiễm Hư Không

No Comments 07 October 2011

Người xưa có câu: "Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi," nghĩa là thiên hạ tự nó chẳng có chuyện gì, có chuyện là do người gây rắc rối. Đây là ám chỉ những kẻ ngu si, nhận thấy cái nầy thật, cái kia thật, thật này thật kia, rồi chết cũng thật, mà chính mình chẳng hiểu chết ra sao, đáng thương quá!... Hãy bớt vọng tưởng đi, cái đó còn hữu dụng hơn bất cứ thứ thuốc bổ nào. Không tin sự thật đó thì quả là quá si mê... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

Giải Thích Về Cấu Tạo Của Chữ “Đạo”

Biên khảo

Giải Thích Về Cấu Tạo Của Chữ “Đạo”

1 Comment 07 October 2011

Giải thích một cách giản lược thì chữ Đạo thuộc về lối tượng hình và hội ý. Chữ Đạo này do chữ "tẩu" và "thủ" ghép lại. Tẩu nghĩa là hành - đi - cũng là tu hành. Không tu hành thì làm sao đạt đạo được? Thủ là cái đầu, cũng có nghĩa là bậc nhất. Tu hành là một điều khẩn yếu bậc nhất, nếu chẳng tu hành thì không thoát được vòng sanh tử... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

Học Thần Thông Để Báo Thù?

Biên khảo

Học Thần Thông Để Báo Thù?

No Comments 07 October 2011

Milarepa là người Tây Tạng. Động cơ khiến y tu đạo chẳng phải để cứu độ chúng sanh mà để báo thù cho cha mẹ. Cũng vì lúc khởi đầu mục tiêu không chánh đáng nên y mới lạc vào đường trắc trở, khiến cho tư tưởng và hành vi chẳng khác gì A Tu La. Ý muốn thường xuyên của y là tiêu diệt người ta, trừ mình y ra, đó là điều trái hẳn với đạo. Người tu đạo không thể mang tâm sân hận, nuôi chí báo thù, nếu không sẽ biến thành quyến thuộc của Ma vương... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

Lòng Bồ Tát Như Lòng Mẹ Thương Con

Biên khảo

Lòng Bồ Tát Như Lòng Mẹ Thương Con

No Comments 07 October 2011

Phật nói ơn cha mẹ khó đền đáp, vậy ơn của Bồ Tát đối với chúng ta làm sao có thể báo đáp trong muôn một? Mỗi người trong chúng ta cũng phải từng giờ từng khắc ghi nhớ hai tầng ân đức này. Bất cứ kẻ tại gia hay xuất gia phải biết học tập từ bi làm đầu, và đối xử với người bằng tâm khoan hậu. Nếu các điều căn bản này mà không làm được, thì sợ rằng trên đạo lộ Bồ Đề, không ai thấy vết chân của quý vị... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

Zero: Đại Quang Minh Tạng của Tự Tánh

Biên khảo

Zero: Đại Quang Minh Tạng của Tự Tánh

No Comments 07 October 2011

Tại sao chúng sanh cứ luân hồi trong sanh tử? Bởi không thể hội được pháp chân thật. Do đó chư Phật thấy chúng sanh rất đáng thương, và vì thương xót chúng sanh nên mới phát tâm đại từ bi, xuất hiện nơi thế gian giáo hóa chúng sanh lìa khổ để tới cảnh an lạc. Phát tâm Bồ Đề, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sanh, tức là tu con đường giác ngộ vô thượng... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

Bạn Đồng “Tham” Phải Động Viên Nhau Tu

Biên khảo

Bạn Đồng “Tham” Phải Động Viên Nhau Tu

No Comments 07 October 2011

Người xưa nói rằng: Cư lân tất trạch, giao hữu tất thân, láng giềng ắt phải chọn, bạn chơi ắt phải thận trọng. Chọn bạn chúng ta cũng phải tìm nơi bạn tốt, chớ không thể giao du bừa bãi với hạng gian manh. Nếu không sẽ theo cùng với những kẻ hạ lưu làm chuyện xấu xa để thân bại danh liệt, vô phương cứu vãn, cuối cùng phải đọa địa ngục. Đó là một điều nguy hiểm vô cùng, không thể không thận trọng!... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

Tu đạo Phải Học Pháp Cơ Bản

Biên khảo

Tu đạo Phải Học Pháp Cơ Bản

No Comments 07 October 2011

Trong Phật giáo có Hiển giáo và Mật giáo. Hiển giáo tức là giáo lý minh hiển, ai có tâm Bồ Tát, tu đạo vô thượng đều có thể thành Phật. Mật giáo là giáo lý bí mật, nói cho anh thì tôi không biết, nói cho tôi thì anh không biết, anh và tôi không biết nhau. Hiển giáo chủ trương minh tâm kiến tánh, Mật giáo chủ trương tức thân thành Phật. Nói chung, kiếp trước chúng ta đã từng gieo căn lành nên kiếp này mới có cơ hội tu học Phật pháp. Kiếp này tinh tấn tu hành, hy vọng kiếp sau sẽ đạt thành lời nguyện... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

Nhất Niệm Vô Minh Tức Đọa Luân Hồi

Biên khảo

Nhất Niệm Vô Minh Tức Đọa Luân Hồi

No Comments 07 October 2011

Người trên thế gian đều ở trong cảnh sống mê chết mộng, không có lúc nào tỉnh ngộ để tìm ra lối thoát khỏi luân hồi. Từ thời vô thủy đến nay, chúng sanh bị vô minh đưa đẩy, đi trong sáu nẻo luân hồi, sống rồi chết, chết rồi sống, quẩn quanh lên xuống không có hạn kỳ... Người có vô minh của người, thú vật có vô minh của thú vật, cho đến quỷ đói, chúng sanh địa ngục, mỗi loài đều có vô minh riêng. Trong chỗ vô minh, các chúng sanh tìm lối ra (ra khỏi tam giới), nhưng càng tìm càng hồ đồ, tìm không ra lối, vẫn chịu khổ sở trong luân hồi. Tại sao? Bởi vì vọng tâm tác quái, và không biết dùng chân tâm (trí huệ) để kiếm lối ra... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

Rốt Cuộc Đạo Là Thế Nào ?

Biên khảo

Rốt Cuộc Đạo Là Thế Nào ?

No Comments 07 October 2011

Nói từ gốc rễ thì đạo là con đường dẫn tới liễu sanh thoát tử. Tu đạo là khép cánh cửa sanh tử. Cửa sanh tử là gì? Chính là dục niệm. Mang tâm dâm dục là mở cửa sanh tử, đoạn trừ tâm dâm dục là khép cửa sanh tử. Hạng người thượng đẳng khi nghe qua đạo này bèn nghĩ rằng: "...! Vốn nó là như vậy!" Do đó cảm thấy mà làm theo, để trở về nguồn cội, quay chiếu lại mình, xoay lưng với trần cảnh mà hướng về giác ngộ (bội trần hiệp giác), và dụng công tu đạo. Từ sáng đến tối ở đó tu hành, như tình trạng gà ấp trứng, như rồng nuôi ngọc, như mèo rình chuột, tập trung tinh thần để dụng công. Chỉ một lòng tu đạo, không còn vọng niệm gì khác... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

Chín Pháp Giới Chúng Sanh Đều Điên Đảo

Biên khảo

Chín Pháp Giới Chúng Sanh Đều Điên Đảo

No Comments 07 October 2011

Điên đảo nghĩa là gì? Đó là thấy khổ cho là vui, cho phải là trái, cho vô thường là thường tồn. Còn có nghĩa như trường hợp tâm tư bất định, trong đầu thì loạn tưởng, thấy việc nghĩa chẳng làm, thấy lợi thì chạy theo. Nói tóm lại, không phân biện trắng đen, không rõ điều chân giả, đều gọi là điên đảo... Lý do là các loại sự vật, tất cả đều chẳng thể nghĩ bàn, do đó khiến cho chúng sanh thảy đều quay cuồng, bối rối, không biết đâu là đầu mối, như thế nào là thích đáng... (Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes