SỰ MẦU NHIỆM & NÉT ĐẸP CỦA NIỆM PHẬT

Phật học phổ thông

SỰ MẦU NHIỆM & NÉT ĐẸP CỦA NIỆM PHẬT

No Comments 11 September 2011

Nay lúc tuổi già, hồi tưởng lại tâm linh dân tộc, suy nghĩ lại câu niệm "Nam mô A Di Đà Phật" hoặc "A Di Đà Phật" của dân mình mới thấy nó có một ý nghĩa linh thiêng và đẹp tuyệt vời. Nó không phải chỉ nằm trong phạm vi tôn giáo mà còn hòa nhập thành truyền thống văn hóa dân tộc. Nó trở thành phong cách sống hài hòa giữa đạo và đời... (Đào Văn Bình)

Continue Reading

NHẬN THỨC VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Phật học phổ thông

NHẬN THỨC VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

No Comments 10 September 2011

Thông thường khi nói đến tịnh độ chúng ta thường liên tưởng đến cảnh giới Tây Phương tịnh độ, Phật A Di Đà và chư thánh chúng. Kỳ thực theo thế giới quan của Phật giáo Đại thừa có mười phương tịnh độ và mười phương chư Phật, Tây phương tịnh độ được xem là đại biểu của mười phương tịnh độ. Tuy vậy, trên phương diện kinh điển thường đề cập đến bốn cõi tịnh độ mà chúng ta được biết cụ thể nhất: Di Lặc tịnh độ – Dược Sư tịnh độ – A Súc Phật tịnh độ – A Di Đà tịnh độ (Thích Đức Trí)

Continue Reading

GIỚI THIỆU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG

Phật học phổ thông

GIỚI THIỆU VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG

No Comments 10 September 2011

Con đường giải thoát của đạo Phật căn bản là ở tâm, tức là nỗ lực cá nhân, pháp môn Tịnh độ vẫn không ngoài đường lối ấy, hòn đá lớn nhờ thuyền chở mà nổi trên nước, nhưng vận chuyển hòn đá ấy lên thuyền phải là công phu tự thân, để có được 10 niệm nhất tâm và sự cứu độ của Phật, hành giả phải có công phu tích lũy lớn, nghĩa là có một quá trình tu tập. (Hòa thượng Thích Viên Giác)

Continue Reading

CẢM NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT DI ĐÀ

Tịnh độ

CẢM NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT DI ĐÀ

No Comments 10 September 2011

Người Việt Nam tu pháp môn Tịnh độ, chủ yếu theo kinh Tiểu bổn Di Đà và chuyên tâm niệm Phật để cầu vãng sanh về Tịnh độ là thế giới Tây phương Cực lạc của Đức Phật Di Đà. Và ngày 17 tháng 11 là ngày vía Đức Phật Di Đà, nên được coi là ngày quan trọng nhất của những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ (HT.Thích Trí Quảng).

Continue Reading

CẢM NHẬN VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG

Tịnh độ

CẢM NHẬN VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG

No Comments 10 September 2011

Chí tâm đảnh lễ hoặc chí tâm niệm Phật đều là phương tiện để làm sáng Phật tính nơi ta. Mục đích rốt ráo của việc niệm Hồng danh Phật A Di Đà là để liễu ngộ rằng ta chính là Ngài, song khác ở một điểm là ta chỉ là một biểu hiện ở cấp độ thấp, một bản sao còn mờ nhạt của Ngài. Niệm Phật, do đó, cũng là phương tiện để hợp nhất ta với Đức Phật A Di Đà. Chỉ khi nào ta cảm nhận được Đức Phật A Di Đà ở trong ta thì ta mới cảm nhận được Tịnh độ.

Continue Reading

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC  THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (QUYỂN HẠ)

Kinh điển

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (QUYỂN HẠ)

No Comments 10 September 2011

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện , Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc , Ưu Bà Di nào có niềm tin trong sạch nơi Pháp Trì Minh thì cần phải sinh tâm rất cung kính, thọ trì, đọc tụng, cúng dường Nếu tự mình viết chép, khuyên người khác viết chép thì cần phải kết ấn, dùng Đại Tín Tâm, dùng Đại Cung Kính, dùng mọi loại vật cần phải cúng dường. Kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ô Ba Tác Ca, Ô Ba Tư Ca ấy được thành tựu Phước lớn, thành tựu tất cả Giới, thành tựu Đại Tinh Tiến với Đại Nhẫn Nhục, thành tựu Đại Thiền Định, thành tựu Đàn Na, thành tựu Đại Trí Tuệ , thành tựu Công Đức rộng lớn, viên mãn sáu Ba La Mật. Nếu có người được An, Đàn Trường, Pháp của Đà La Ni này sẽ thành tựu Công Đức rộng lớn như vậy.

Continue Reading

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI  (QUYỂN TRUNG)

Kinh điển

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (QUYỂN TRUNG)

No Comments 10 September 2011

Vừa mới quán đỉnh xong thì tất cả tội chướng, tất cả nghiệp chướng của đời trước thảy đều thanh tịnh, được tất cả Như Lai nhiếp thọ, tất cả Như Lai gia trì, tất cả Như Lai quán đỉnh, tất cả Như Lai an ủi, tất cả Tất Địa hiện ra trước mặt, mọi mong cầu riêng tư đều được mãn nguyện. Liền thành: vào Tam Muội Gia Mạn Đồ La của tất cả Như Lai, vào Pháp Tính của tất cả Như Lai, chứng Pháp Nhẫn thâm sâu, đi đến Bồ Đề Trường, đắc được Công Đức thắng thượng của nhóm như vậy cho đến đắc được Bất Thoái Chuyển, chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

Continue Reading

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LÂU CÁC  THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (QUYỂN THƯỢNG)

Kinh điển

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (QUYỂN THƯỢNG)

No Comments 10 September 2011

Nếu tạo tội 5 Vô Gián, phỉ báng Thánh Nhân, phỉ báng Chính Pháp đáng bị đọa vào Địa Ngục A Tỳ. Do tụng Chân Ngôn này 10 vạn biến thì tất cả Nghiệp Chướng thảy đều tiêu diệt, được Bất Thoái Chuyển, được Túc Mệnh Trí, tất cả Như Lai hộ niệm nhiếp thọ, được mắt thanh tịnh, tai thanh tịnh, mũi thanh tịnh, lưỡi thanh tịnh, thân thanh tịnh, tăng vượt hơn vô lượng Công Đức thù thắng , chuyển thọ mệnh, Thân Nghiệp thanh tịnh được tăng vượt hơn, kèm theo được tùy ý thành tựu mọi loại sự nghiệp của Thế Gian.

Continue Reading

HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU (QUYỂN HẠ)

Biên khảo

HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU (QUYỂN HẠ)

No Comments 10 September 2011

Lược y Thánh giáo chia ra có mười môn. Rộng lớn thì vô lượng (vì nhiều người không biết Mật giáo là thù thắng thâm sâu cho nên đem mười môn để khen ngợi. Dùng cảnh tỉnh những ai chưa nghe; nếu thật một mặt bỏ Hiển, khen Mật cũng chẳng phải bậc Thông nhơn; kinh Hoa Nghiêm nói: Thọ một Pháp mà thôi bị ma ám ảnh; khuyên trì các kẻ hậu học. Hoặc Hiển, hoặc Mật, hoặc Tánh, hoặc Tướng. Thực hành thì giữ lấy một môn; tin thì cần phải viên thông vô ngại.

Continue Reading

Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu (Quyển thượng)

Biên khảo

Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu (Quyển thượng)

No Comments 10 September 2011

Xưa, đức Như Lai là bậc tôn quý xuất thế trong đời, đem đạo pháp giáo hóa mọi người, xiển dương pháp Ðại thừa, dắt dẫn quần mê, mở bày ra muôn pháp. Phương pháp tuy nhiều, tùy lúc mà nói, nhưng mục đích vẫn chỉ làm thế nào để vào được biển viên mãn, cho nên chỗ trở về chỉ là Nhứt thừa (Phật thừa). Song, Hiển giáo Mật tông đều gồm thâu cả tánh tướng. Nghĩa lý Hiển giáo chia làm năm thời tóm lại gọi là Tô Ðạt Lãm (Kinh).

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes