NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRÌ TỤNG THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

Biên khảo

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRÌ TỤNG THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

No Comments 09 September 2011

Chúng ta có may mắn lạ lùng là đã gặp được Pháp và có cơ hội để trì tụng và thiền định về Đức Phật Bi Mẫn. Đó là một phương pháp dễ dàng để tịnh hoá bất kỳ nghiệp tiêu cực nào mà ta từng tích tập, không chỉ trong đời này mà còn trong nhiều đời trước nữa.

Continue Reading

MẬT NGUYỆN CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT  (CUNDI AVALOKITESVARA)

Nghi quỹ

MẬT NGUYỆN CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT (CUNDI AVALOKITESVARA)

No Comments 09 September 2011

Nay con đem phổ truyền 12 Mật Nguyện của Ngài, mà vị Thiện-Nữ-Nhơn đã truyền dạy cho con, để cho mọi người có đủ nhân duyên cùng biết. Kính mong Ngài từ bi chấp thuận ý nguyện của con. Nếu có gì không hợp Thánh Ý của Ngài. Con kính xin Ngài hãy hoan hỷ tha thứ cho con và cho con được đê đầu thành tâm đảnh lễ sám hối với Ngài.

Continue Reading

ĐẠI BẢO QUẢNG BÁT LÂU CÁT, THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Mật tông

ĐẠI BẢO QUẢNG BÁT LÂU CÁT, THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

No Comments 09 September 2011

Nẳng mô, tát phạ đát tha, nghiệt đa nẩm, ngàn di bổ lả, nghiệt bệ mo ni tô bót ra bệ dỉ mạ lê, bà nghiệt lai, nghiểm tỷ lệ hồng hồng, nhặp phạ lả, nhặp phạ lả, một đà dỉ lồ chỉ đế, hống hế dạ địa, sắc sỉ đa, nghiệt bệ ta bà ha.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes