BA PHƯỚC VÀ MƯỜI TÂM

Tịnh độ

BA PHƯỚC VÀ MƯỜI TÂM

No Comments 08 September 2011

Nếu có người thiện nam tín nữ nào nghe nói đến Phật A Di Đà giữ niệm danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày một lòng không loạn khi người ấy mạng chung Phật A Di Đà cùng các Thánh Chúng hiện ở trước, bấy giờ kẻ ấy lòng không điên đảo liền được sanh về cõi Cực Lạc… “Chúng sanh các ngươi nên tin Kinh và xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết Chư Phật sở hộ niệm này”…

Continue Reading

GIỚI LUẬT TU TỊNH ĐỘ

Tịnh độ

GIỚI LUẬT TU TỊNH ĐỘ

No Comments 08 September 2011

Phật muốn độ tận chúng sanh, nên dạy tu Tịnh độ dễ quá, tuổi còn nhỏ, hoặc kẻ ăn chay trường chưa nổi thời hai ngày, lần sáu đến mười ngày, trong một tháng mà tập lên trường trai.

Continue Reading

THÁNH PHÀM HAI THỂ KHÁC NHAU

Tịnh độ

THÁNH PHÀM HAI THỂ KHÁC NHAU

No Comments 08 September 2011

THÁNH PHÀM HAI THỂ KHÁC NHAU   Phật, Tiên đều có ăn, song ăn thời biết mùi ngon, thơm tho, ăn rồi đồ quý tiêu hóa ra hơi thơm tan hết, không tiêu tiểu nhơ uế như cõi phàm, giáp cữ mới ăn nữa, như các vị ở cõi thiên đường ăn nhiều món ngon [...]

Continue Reading

TRUYỆN NGẮN

Bồ tát truyện

TRUYỆN NGẮN

No Comments 08 September 2011

Lão kia mãn số hồn xuống âm ty. Diêm Vương xử án định tội. Hồn lão tâu rằng: “Phải hay số thiệt có địa ngục chắc chắn như vầy, thời tôi đã tin Phật, tu Tịnh độ vãng sanh, khỏi nhọc công. Đại vương mở lòng quãng đại, nhắn tin cho tôi biết trước, mà tôi không lo sớm, đến nay hành tội mới ưng, té ra chẳng dạy mà giết, ức biết ngằn nào, xin châm chế tội lỗi lần thứ nhất”

Continue Reading

TỊNH ĐỘ VẤN ĐÁP

Tịnh độ

TỊNH ĐỘ VẤN ĐÁP

No Comments 08 September 2011

Phật quí tại tâm, những ác nhơn vãng-sanh là thuở nay không biết phép Tịnh-độ mà tu, nay gần lâm chung có người chỉ điểm, nên hồi tâm niệm Phật, ấy là làm ác bấy lâu mà vô-tâm, nay sám-hối hồi tâm Phật mới rước. Chớ tiềm-tâm làm ác, tính điếm-đàng, xảo-quyệt, Trời Phật thua trí người sao? Trời Phật chuộng những người chân thật. Kẻ dữ được vãng-sanh vì có căn tu lúc trước nên Phật thương tình mà xui người chỉ điểm lúc lâm chung. Muôn người mới có một.

Continue Reading

NÊN NIỆM THÁNH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Tịnh độ

NÊN NIỆM THÁNH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

No Comments 08 September 2011

Bồ-tát không sự khổ nào chẳng cứu vớt, không tai nạn nào chẳng giúp đỡ xót thương, đâu có lý đối với hàng sản phụ mà bỏ sót. Lúc sanh sản tuy lõa lồ và không sạch, nhưng đó là việc dĩ nhiên. Trong cảnh ngộ không thể tỏ bày sự cung kính, chỉ chí thành nơi tâm. Nếu ở trường hợp làm được mà không làm thì thật là có tội.

Continue Reading

PHÁP TU TỊNH ĐỘ

Tịnh độ

PHÁP TU TỊNH ĐỘ

No Comments 08 September 2011

Sớm mai hoặc đầu hôm mỗi ngày, thắp đèn hương trên bàn Phật, rót 5 chén nước lạnh, tụng trước bàn Phật nhựt khoá sau đây: Đứng ngồi tuỳ theo ta mạnh yếu sau đây, đứng ngồi quỳ tuỳ theo mình mạnh yếu, gấp thời bái xá. Còn như đi lỡ đường, hoặc ở nhà không thờ Phật Di Đà, vây mặt về hướng Tây niệm thầm mà xá cũng đặng, lòng thành dù không phải ngày chay cũng lạy tụng.

Continue Reading

TÍN – NGUYỆN – HẠNH VÀ SAO GỌI LÀ TU TẮT

Tịnh độ

TÍN – NGUYỆN – HẠNH VÀ SAO GỌI LÀ TU TẮT

No Comments 08 September 2011

Trong khi niệm Phật, bất cứ làm công quả gì nhỏ hay lớn như bố thí một đồng hoặc cứu mạng một con gà, con kiến, hoặc xỏ dùm một lỗ kim. Sau khi làm xong, tưởng tượng phật Di Đà trước mặt đọc thầm : “Tôi nguyện làm công đức này, sanh về thế giới Cực lạc của ngài”

Continue Reading

SƠ LƯỢC CÁC SỰ TÍCH VÃNG SANH

Tịnh độ

SƠ LƯỢC CÁC SỰ TÍCH VÃNG SANH

No Comments 08 September 2011

Từ xưa tới nay, muôn ngàn người ăn ở hiền lành, phần đông trước khi chết, đều bị mê muội, không ai biết trước ngày giờ chết để tắm gôi sạch sẽ, tỉnh táo niệm Phật hoặc biết có mùi thơm hay nghe tiếng nhạc trên không. Duy chỉ có những người tu Tịnh Độ, khi mãn phần có những điềm dị thường như trên thì biết chắc hồn về Cực lạc.

Continue Reading

Thế Giới Cực Lạc

Tịnh độ

Thế Giới Cực Lạc

No Comments 08 September 2011

Tại nước Cực lạc, những nhà cửa đều dùng bảy báu làm ra, tốt hơn chỗ của Thiên Đế cõi rời gấp trăm lần. Dân nơi ấy, muốn một món chi thì có món ấy hiện tới. Suốt ngày nghe ân nhạc vang rền khắp đó đây. Duy khác mộ điều, ai gắng công tu nhiều thì được lâu đài cao lớn. Ai tu ít thì nhà cửa không được cao lớn nhưng không tiện nghi.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes