Sự tích Phật A Di Đà và Tứ thập bát Nguyện

Tịnh độ

Sự tích Phật A Di Đà và Tứ thập bát Nguyện

No Comments 07 September 2011

Không biết bao nhiêu kiếp trước có ông Phật ban sơ ra đời là Thế-Tự-Tại-Vương-Phật, đi dạy độ người hướng Tây nhằm nước Đại Quốc cũng đến nghe giảng Tịnh Độ ngộ đạo. Vua giao ngôi cho đông cung cai trị, theo thầy mà tu hành. Thầy đặc pháp danh là Pháp-Tạng Bạch. Vị ấy nguyện bốn mươi tám tiêu độ tận chúng sanh mà đền ơn thầy. Ngày tu hành tấn tới thành bậc Bồ-tát.

Continue Reading

Pháp môn Tịnh Độ

Tịnh độ

Pháp môn Tịnh Độ

No Comments 07 September 2011

Sách Phật có nói: “Nhơn thân nan đắc, Phật pháp nan văn” Nghĩa là thân này khó được, đã gặp được thân này mà không lo liệu tu hành cho sớm, có phải uổng một kiếp sanh ra làm người.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes