Bạn biết gì về Quan Thế Âm Bồ Tát?

Phật học phổ thông

Bạn biết gì về Quan Thế Âm Bồ Tát?

No Comments 03 March 2011

Các bạn đã biết gì về Quan thế âm Bồ tát, vị tổ sư của Phổ Đề Sơn, hãy cùng xem qua để biết thêm thông tin về vị Bồ tát hết lòng thương yêu chúng sinh nhé!

Continue Reading

Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

Nghi quỹ

Nghi thức trì chú Chuẩn Đề

No Comments 03 March 2011

Đây là môn mà Nghiệp sư tôi đã truyền cho tôi trì tụng đến nay là 4 năm, tôi đã thấy được nhiều điều linh ứng, nên tôi thành tâm giới thiệu với chư quý giáo hữu. Trì chú này được rất nhiều lợi: 1. Tiêu trừ được tai chướng; 2. Tăng trưởng thiện căn; 3. Tăng trưởng trí tuệ; 4. Được nhiều điều tốt lành.

Continue Reading

Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

Kinh điển

Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

No Comments 03 March 2011

Phật dạy: "Nếu muốn cầu thành tựu, trước phải y Đàn pháp. — đây không đồng như các bộ khác, phải rộng tu cúng dường, cuốc đất thoa hương, mới kiến lập được đạo tràng. Chỉ lấy một cái kính soi mặt mới chưa từng dùng, để trước tượng Phật, vào đêm tối rằm, tháng nào cũng được, tùy sức trang nghiêm cúng dường, xông an tức hương, và nước tịnh thủy, trước phải tịnh tâm tuyệt dứt tư duy tạp niệm. Nhiên hậu kiết ấn tụng chú, chú vào trong Kính Đàn 108 biến rồi lấy kính bỏ vào trong hộp hhay đãy vải mới. thường giữ gìn tùy thân. Sau này mỗi khi muốn trì niệm chỉ lấy kính này, để trước mặt kiết ấn tụng chú, y Kính Đàn tức được thành tựu.

Continue Reading

Kinh Chuẩn Đề Đà Ra Ni

Kinh điển

Kinh Chuẩn Đề Đà Ra Ni

No Comments 03 March 2011

"Nếu có tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào thọ trì đọc tụng thần chú này mãn 80 vạn biến thì những tội ngũ vô gián đã tạo từ vô lượng kiếp đến nay hết thảy đều được tiêu diệt. Sanh ra chỗ nào cũng gặp chư Phật và Bồ Tát, đời sống tư sanh tùy ý đầy đủ, đời đời thường được xuất gia, trì đủ luật nghi tịnh giới của Bồ Tát, thường sanh nhơn thiên, không đọa ác thú, thường được chư thiên thủ hộ. Nếu có những người tại gia nam nữ thường trì tụng, thì nhà kẻ ấy không có khổ não tai ương, bịnh khổ. Ra làm việc gì đều được hanh thông, nói ra lời gì đều được tín thọ.

Continue Reading

Hạnh nguyện Bồ tát Chuẩn Đề

Biên khảo

Hạnh nguyện Bồ tát Chuẩn Đề

No Comments 03 March 2011

Theo kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ chúng sanh. Ngài là vị Bồ tát có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi...

Continue Reading

THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM – ĐÀ LA NI

Nhạc Phật

THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM – ĐÀ LA NI

No Comments 03 March 2011

Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes