NGHI THỨC HÀNH TRÌ ĐẠI BI SÁM PHÁP

Nghi quỹ

NGHI THỨC HÀNH TRÌ ĐẠI BI SÁM PHÁP

No Comments 28 February 2011

Bồ Tát thuyết chú Đại Bi xong, cõi đất 6 phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, 10 phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dững lông tóc, tất cả chúng hội đều được quả chứng. Hoặc có vị chứng quả tu đà hoàn, hoặc có vị chứng quả Tư đà hàm, hoặc có vị chứng quả A Nam hàm, có vị chứng quả A La Hán, hoặc có vị chứng quả sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa cho đến thập địa, vô lượng chúng sanh phát lòng Bồ Đề.

Continue Reading

Tịnh độ tông với xã hội ngày nay

Tịnh độ

Tịnh độ tông với xã hội ngày nay

No Comments 23 February 2011

Trong kinh lại nói vào thời kỳ Mạt pháp tuy có ức ức người tu hành, song hiếm có được người nào đắc đạo, duy chỉ có nương theo pháp môn niệm Phật mà được độ thoát khỏi sinh tử luân hồi”. Một đoạn huyền ký của đức Thế Tôn quả thực là đuốc tuệ giữa đêm đen xua tan mọi sự tối tăm, chỉ cho chúng sinh con đường chân chính tốt đẹp, đó cũng chính là động lực làm cho Tịnh độ tông phát triển mạnh mẽ trong thời đại ngày nay.

Continue Reading

TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG THỰC HÀNH

Tịnh độ

TỊNH ĐỘ CHÂN TÔNG THỰC HÀNH

No Comments 23 February 2011

Như chúng ta đã biết, A Di Đà là một trong vô số Đức Phật trong pháp giới, và mỗi Đức Phật hiện hữu một không gian hoạt động, Phật độ hay cõi Phật. Điều ưu việt của Đức Phật Di Đà nương nơi tính bản nhiên những thệ nguyện của Ngài, là điều tạo nên một con đường mà nhờ đấy tất cả chúng sinh có thể đạt đến giác ngộ.

Continue Reading

Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của Đức Phật

Tịnh độ

Vị trí của Tịnh độ tông trong giáo pháp của Đức Phật

No Comments 23 February 2011

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi pháp thân mà thị hiện tám tướng thành đạo ở cõi Sa Đà, giảng kinh thuyết pháp trong 49 năm chỉ nhằm mục đích muốn cho hết thảy chúng sinh lìa khổ được vui, viên thành Phật đạo.

Continue Reading

Pháp Tịnh Hóa Kim Cương Tát Ðỏa (Vajrasattva)

Mật tông

Pháp Tịnh Hóa Kim Cương Tát Ðỏa (Vajrasattva)

No Comments 23 February 2011

Hành giả có thể tác pháp Tịnh Hóa Kim Cương Tát Ðỏa (Vajrasattva). Vì đối với người sơ cơ, việc giải trừ chướng ngại rất quan trọng nên pháp Tịnh Hóa Kim Cương Tát Ðỏa sẽ được giải thích kỹ càng dưới đây:

Continue Reading

GIỚI THIỆU VỀ MẬT TÔNG

Mật tông

GIỚI THIỆU VỀ MẬT TÔNG

No Comments 23 February 2011

Ðộc Giác Kim cương Ðại Phẫn Nộ Pháp Môn là một trong những pháp thượng thừa của Mật giáo. Mật tông hay Kim cương thừa được coi là phương tiện thù thắng có thể đốn ngộ ngay trong hiện kiếp để làm lợi lạc quần sinh. Tuy nhiên, ngày nay việc thực hành Mật giáo thường bị hiểu lầm. Vì vậy, trước khi đi vào pháp Ðộc Giác Kim cương Ðại Phẫn Nộ, chúng ta nên lượt qua sáu phần sau đây của Mật giáo:

Continue Reading

SỰ TỰ DO NỘI TẠI (lnner Freedom)

Mật tông

SỰ TỰ DO NỘI TẠI (lnner Freedom)

No Comments 23 February 2011

... Chúng ta có thể thực hành sự quan sát nội tại này bất cứ ở nơi nào, ở bất cứ mọi hoàn cảnh nào, với bất cứ những gì ta đáng làm, bằng cách trực thức, tỉnh thức với từng tư tưởng và từng cảm giác tiếp nối sau đó. Ta có thể cảm nhạy với cách thức hành động của mình tác động thế nào đến tư tưởng mình, thân thể và giác quan mình.

Continue Reading

Giới Thiệu Về Mật Tông (Kim Cương Thừa)

Mật tông

Giới Thiệu Về Mật Tông (Kim Cương Thừa)

No Comments 23 February 2011

Mật tông là một trong những tông phái của Phật giáo, xuất phát từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VII, rồi sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản... và đặc biệt là phát triển mạnh mẽ ở Tây Tạng. Ở Tây Tạng, Mật tông còn được gọi là Kim cương thừa. Kim cương thừa được coi như là con đường thẳng dốc đứng để đi lên đỉnh núi; điều đó vừa nói lên tính siêu việt, đồng thời cũng nói lên sự khó khăn và nguy hiểm của con đường, lối tu Mật giáo.

Continue Reading

TRUYỀN THỌ CHÚ KHAI TRÍ HUỆ

Biên khảo

TRUYỀN THỌ CHÚ KHAI TRÍ HUỆ

No Comments 22 February 2011

Tại sao chúng ta điên đảo? Bởi vì không có trí huệ. Vì đâu mà bội giác hiệp trần, hiệp với trần cảnh mà quay lưng với giác ngộ? Cũng là do không có trí huệ. Vì đâu mà luân chuyển trong sáu nẻo? Lại cũng là do không có trí huệ. Bởi vậy cho nên, tu đạo phải lấy trí huệ làm đầu. Phật phải tu phước và tu huệ, phước huệ cùng tu, Ngài mới chứng bậc Vô Thượng Giác.

Continue Reading

KHAI THỊ THẦN CHÚ ĐẠI BI

Biên khảo

KHAI THỊ THẦN CHÚ ĐẠI BI

No Comments 22 February 2011

Ý nghĩa của Đại Bi - Căn cứ câu: "Bi năng bạt khổ," bất cứ ai gặp phải mọi cảnh khổ nạn, nếu thành tâm tụng Chú Đại Bi đều có thể được bình an, chuyển hung thành cát. Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng: "Nếu như chúng sanh trì tụng Chú Đại Bi mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng."

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes