TỪNG BƯỚC THỰC HÀNH THẦN CHÚ ĐẠI BI

Nghi quỹ

TỪNG BƯỚC THỰC HÀNH THẦN CHÚ ĐẠI BI

No Comments 22 January 2011

Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp -khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh- lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hay thân mạng của chính họ“.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes