PHÁP TU LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN – THẦN CHÚ MANTRA

Biên khảo

PHÁP TU LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN – THẦN CHÚ MANTRA

1 Comment 17 January 2011

Một khi quý vị niệm Chú Lục Tự Đại Minh, thì sẽ có vô lượng chư Phật, vô lượng Bồ tát và vô số hộ pháp Kim Cang thường xuyên đến ủng hộ quý vị. Cho nên, Bồ tát Quán Thế Âm sau khi nói xong Chú Lục Tự Đại Minh nầy, liền có bảy ức đức Phật đến vây quanh, ủng hộ… Tôi hy vọng mọi người dù bận rộn đến đâu cũng nên nhín chút thì giờ để trì tụng Chú Lục Tự Đại Minh nầy. (Tam Tạng Pháp Sư Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng vào năm 1971)

Continue Reading

BẠCH Y QUÁN ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

Nghi quỹ

BẠCH Y QUÁN ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

No Comments 17 January 2011

Bạch Y Quán Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú (Quán Thế Âm Bồ Tát Tùy Cầu Thần Chú) - Huyền Thanh kính ghi.

Continue Reading

NGHI THỨC HÀNH TRÌ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM

Nghi quỹ

NGHI THỨC HÀNH TRÌ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM

No Comments 17 January 2011

Nghi thức hành trì Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm, theo truyền thống Đức Dalai Lama đới thứ 7, Kalsang Gyatso.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes