Hành trạng Bồ-tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara)

Phật học phổ thông

Hành trạng Bồ-tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara)

No Comments 16 January 2011

Nói đến Phật giáo, người ta nghĩ ngay đến đạo Từ bi cứu khổ. Mà hình ảnh cứu khổ tiêu biểu tuyệt vời nhất thiết tưởng không ai khác hơn là đức Bồ-tát Quan Thế Âm, hay Mẹ hiền Quan Âm.

Continue Reading

32 Ứng Hóa Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Hình ảnh

32 Ứng Hóa Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

No Comments 16 January 2011

Theo kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn thì Ngài có 32 hóa thân, từ thân Phật, Độc giác… đến thân đồng nam, đồng nữ. Ngài thường vận dụng 14 năng lực vô úy để cứu vớt chúng sinh thoát khỏi ách nạn, hoặc đáp ứng những yêu cầu chính đáng khi nào chúng sinh thành tâm niệm đến danh hiệu của Ngài.

Continue Reading

Tôn Ảnh Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Hình ảnh

Tôn Ảnh Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

No Comments 16 January 2011

Trang nhà Đại Bi xin Trân trọng giới thiệu đến quý Thiện hữu bộ Tôn ảnh Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Continue Reading

Du Già Bồ Tát Giới Bổn

Bồ Tát Hạnh

Du Già Bồ Tát Giới Bổn

No Comments 16 January 2011

Di Lặc Bồ tát tuyên thuyết - Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng phụng chiếu dịch Hán văn - Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch Việt văn.

Continue Reading

Nghi thức tụng Giới bổn Bồ Tát Địa Trì

Bồ Tát Hạnh

Nghi thức tụng Giới bổn Bồ Tát Địa Trì

No Comments 16 January 2011

Lư hương vừa ngún chiên đàn, Khói thơm ngào ngạt muôn vàn cõi xa, Lòng con kính ngưỡng thiết tha, Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát.

Continue Reading

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Hình ảnh

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

1 Comment 16 January 2011

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Continue Reading

Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn

Bồ Tát Hạnh

Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn

No Comments 16 January 2011

"Chớ xem thường lỗi nhỏ mà cho là không hại, giọt nước dầu nhỏ mà lần lần đầy cả chum lớn. Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà phải nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người, thì muôn đời khó đặng lại."

Continue Reading

ĐẢNH CHÚ ĐẠI BI

Nghi quỹ

ĐẢNH CHÚ ĐẠI BI

No Comments 16 January 2011

“Nay con xin sám hối tất cả tội lỗi mà con đã gây nên từ trước đến giờ bởi tham, sân, si, và thân, khẩu, ý. Con thành tâm nguyện tiêu trừ hết, không còn tái phạm“.

Continue Reading

10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI TU ĐẠI THỪA

Phật học phổ thông

10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI TU ĐẠI THỪA

No Comments 16 January 2011

Người tu Đại Thừa cần phải hiểu biết đúng Phật pháp vì có hiểu biết đúng mới hành động đúng, mà hễ hành đúng thì đạt kết quả đúng, tức là được an vui và hạnh phúc, được giải thoát khỏi các phiền não, khổ lụy ngay trong kiếp sống hiện tại. Do đó, chúng ta cần phải nhớ và thực hành 10 điều căn bản sau đây:

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes