PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

Phật học phổ thông

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

No Comments 15 January 2011

Ba chân lý của nhà Phật là kim chỉ nam, giúp cho người học Phật trong sự tu chứng cũng như trong mạng hoằng pháp lợi sanh, khỏi sợ lầm đường lạc nẻo. (Cư sĩ Như Pháp)

Continue Reading

Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhị Nguyện

Nhạc Phật

Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhị Nguyện

No Comments 15 January 2011

Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhị Nguyện

Continue Reading

Sự tích Đức Chuẩn Đề

Biên khảo

Sự tích Đức Chuẩn Đề

No Comments 15 January 2011

Ngài thường thuyết kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong thế gian và xuất thế gian đều thành tựu những sự nghiệp tu tập. Vì tấm lòng từ bi vô hạn của ngài với quần sanh như mẹ thương yêu đám con khờ, nên gọi là Phật Mẫu. Ngài thường diễn nói rằng: "Chân như thiệt và tánh chân thường của tất cả chúng sanh xưa nay đều sẵn có trong bản giác chư Phật vậy, nên trong đó gồm đủ các đức dụng khắp cõi hà sa.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes