Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryàvatàra)

Biên khảo

Bồ Tát Hạnh (Bodhicaryàvatàra)

No Comments 02 January 2011

Mục đích chung của người tu Phật là cầu giác ngộ giải thoát, nhưng đối với người theo Phật giáo Ðại Thừa thì mục đích chính là phải cầu thành Phật.

Continue Reading

Wallpaper Buddha

Hình ảnh

Wallpaper Buddha

1 Comment 02 January 2011

Continue Reading

Đại Bi xuất tượng

Hình ảnh

Đại Bi xuất tượng

No Comments 02 January 2011

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Continue Reading

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát (Hoa)

Nhạc Phật

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát (Hoa)

No Comments 02 January 2011

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Continue Reading

LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

Nhạc Phật

LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

No Comments 02 January 2011

Aum Mani Padme hum

Continue Reading

37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo

Biên khảo

37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo

No Comments 02 January 2011

Con đem thân khẩu ý chí tâm đảnh lễ vị đạo sư vô thượng và (thủ hộ chủ) ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong khi quán chiếu sự bất lai bất khứ của vạn pháp, ngài chuyên tâm nỗ lực đem lại lợi lạc cho chúng sinh.

Continue Reading

NGHI  QUỸ  NHẬP  ĐẠO  TRÀNG TRÌ  CHÚ  CHUẨN  ĐỀ

Nghi quỹ

NGHI QUỸ NHẬP ĐẠO TRÀNG TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ

No Comments 02 January 2011

Con- Đệ tử………hết lòng vui mừng tuỳ hỷ, quá khứ hiện tại vị lai tất cả chúng sanh, tu hành bố thí trì giới, tâm huệ đã có căn lành. Con nay thảy đều tâm sanh tuỳ hỷ, do làm phước tuỳ hỷ như vậy, cho nên chắc chắn sẽ thu hoạch được quả tôn trọng vô thượng thù thắng, vô thượng vô đẳng. Lại ở quá khứ vị lai hiện tại, tất cả chư Phật Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác đã chứa nhóm vô lượng công đức, con nay chí tâm thảy đều tùy theo mà vui mừng khen ngợi.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes