QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

No Comments 24 October 2012

Phàm muốn tu tập ở trong Môn này thì cần phải biết thứ tự, phương thức. Nếu chẳng hiểu biết đầy đủ Pháp Tắc ắt chỉ uổng công, hao phí ngày giờ. Do đó sau khi tham nghiệm các Pháp, các việc, các Pháp Môn trong Kinh và Môn Du Già, đem chỗ tương hội xâu thành một Bộ khiến cho kẻ Sơ Tâm cầu giải thoát được thềm bậc địa vị, nên Ta phải ghi chép sự thành tựu của Hạnh đó. (ĐẠI QUẢNG TRÍ BẤT KHÔNG)

Continue Reading

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

No Comments 17 October 2012

...“Nhân tu sáu độ, quả chứng một thừa, thệ nguyện rộng sâu như biển lớn mênh mông không thể đo lường, từ bi cao lớn tợ trời xanh che trùm chẳng thấy ngằn mé, cúng thân bất hoại, rộng phát mười hai nguyện đẹp, trải vô lượng kiếp, linh ứng năm trăm tên lành.” ... (Quảng Minh dịch)

Continue Reading

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI TU HÀNH NIỆM TỤNG LƯỢC NGHI

Kinh điển, Nghi quỹ

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI TU HÀNH NIỆM TỤNG LƯỢC NGHI

No Comments 27 September 2012

Y theo kinh Quán Đỉnh Đạo Trường, nói Pháp môn tu Đà Ra Ni, cầu mau xa lìa biển lớn sinh tử chóng chứng Vô Thượng Bồ Đề. Trước hết vào Đạo Trường Quán Đỉnh trong Hải Hội của Chư Phật Như Lai. Nhận quán đỉnh xong, phát tâm hoan hỷ theo Thầy gần gũi nhận Pháp tắc niệm tụng... (Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí - BẤT KHÔNG)

Continue Reading

NGHI THỨC LỄ AN VỊ PHẬT

Kinh điển, Nghi quỹ

NGHI THỨC LỄ AN VỊ PHẬT

No Comments 26 September 2012

Phổ-nguyện: Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-siêu dương-thới, pháp-giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Continue Reading

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT

Kinh điển, Nghi quỹ

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT

No Comments 26 September 2012

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT: Cùng các thần chú, được sắp xếp trong hình thức những bài nguyện thích hợp cho các hành giả mọi cấp độ sử dụng. (Kyabjé Trulshik Rinpoche)

Continue Reading

ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI TỰ TẠI THANH CẢNH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Kinh điển, Nghi quỹ

ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI TỰ TẠI THANH CẢNH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

No Comments 29 August 2012

Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Cứu Khổ Đà La Ni, Diên Thọ Đà La Ni, Gia Diệt Ác Thú Đà La Ni, Phá Nghiệp Chướng Đà La Ni, Tùy Tâm Tại Đà La Ni, Tốc Siêu Thượng Địa Đà La Ni, Tứ Bách Tứ Bệnh Nhất Thời Tiêu Diệt Đà La Ni.

Continue Reading

THIÊN NHÃN THIÊN TÝ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

THIÊN NHÃN THIÊN TÝ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ KINH

No Comments 27 August 2012

Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thân trước của con có nhân duyên phước đức chẳng thể nghĩ bàn. Nay mong Đức Thế Tôn thọ ký cho con. Vì muốn khiến lợi ích cho tất cả chúng sinh nên khởi Tâm Đại Bi hay cắt đứt tất cả sự ràng buộc cột trói, hay diệt tất cả sự sợ hãi, tất cả chúng sinh nương theo uy thần này thảy đều xa lìa nhân Khổ được quả an vui...

Continue Reading

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH

No Comments 25 August 2012

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm trú trong cung điện của Đại Thánh Quán Tự Tại trên núi Bổ Đà Lạc (Potala). Núi ấy có vô lượng hoa Sa La, Đa Ma La, Chiêm Bặc, Vô Ưu, A Để Mục, Đa Ca, mọi loại cây trang nghiêm. Chúng Đại Bật Sô gồm 8000 người đến dự...

Continue Reading

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ  NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

No Comments 25 August 2012

Phàm muốn tu tập ở trong Môn này thì cần phải biết thứ tự, phương thức. Nếu chẳng hiểu biết đầy đủ Pháp Tắc ắt chỉ uổng công, hao phí ngày giờ. Do đó sau khi tham nghiệm các Pháp, các việc, các Pháp Môn trong Kinh và Môn Du Già, đem chỗ tương hội xâu thành một Bộ khiến cho kẻ Sơ Tâm cầu giải thoát được thềm bậc địa vị, nên Ta phải ghi chép sự thành tựu của Hạnh đó...

Continue Reading

THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

No Comments 25 August 2012

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavam) ngự tại Đạo Trường Trúc Ý ở Thất La Phiệt cùng với Chúng Đại Bật Sô gồm 2500 người và vô lượng số Bồ Tát Ma Ha Tát do Từ Thị Bồ Tát Maitra Bodhisatva) làm Thượng Thủ đến dự... (Việt dịch: HUYỀN THANH)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes