TỊNH ĐỘ NHÂN GIAN – YẾU CHỈ PHÁP TRÌ DANH NIỆM PHẬT

Tịnh độ

TỊNH ĐỘ NHÂN GIAN – YẾU CHỈ PHÁP TRÌ DANH NIỆM PHẬT

No Comments 26 May 2012

Đức Phật Thích-ca ra đời, dạy rất nhiều pháp môn tu hành để giải thoát, trong những pháp môn đó có pháp môn Tịnh độ. Tu tập theo pháp môn này, sau khi bỏ báo thân ở nơi cõi trược uế được sanh về cõi thanh tịnh trang nghiêm, gọi là Tịnh độ. Còn cõi Ta-bà này đức Phật gọi là uế độ, cõi của dơ xấu, của khổ não... (Đại lão HT. Thích Trí Tịnh)

Continue Reading

OAI ĐỨC CÂU NIỆM PHẬT

Biên khảo, Tịnh độ

OAI ĐỨC CÂU NIỆM PHẬT

No Comments 14 January 2012

Rất mong những người thiện căn vì lòng mong muốn thoát ly sanh tử luân hồi trong tam giới nên phát tâm Bồ đề khởi niệm tin sâu nguyện thiết nhất tâm trì Thánh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà, cầu vãng sanh Cực Lạc, trên cầu thành Phật quả, dưới cứu độ chúng sanh, thì nơi tự mình chẳng những không phụ được thân này, vì có được thân người này rất khó như đất dính trong móng tay, mà cũng đền đáp thâm ân của Bổn Sư Thích Tôn và chư Phật trong sáu phương (nói 6 phương tức gồm đủ 10 phương) đồng đinh ninh dạy bảo khuyến hóa. Chúng ta và tất cả chúng sanh phát nguyện vãng sanh Cực Lạc.

Continue Reading

48 CÁCH NIỆM PHẬT

Biên khảo, Tịnh độ

48 CÁCH NIỆM PHẬT

No Comments 13 January 2012

Sự sống hàng ngày đã chiếm quá nhiều thì giờ của chúng ta, bởi vậy nên những lớp trần ai càng bám riết theo cuộc sống, làm cho chúng ta không rảnh được sự tính toán, mà hễ tính nhiều tức loạn trí, lo âu ắt tổn thần. Thế nên khi xác nhận cuộc sống này chỉ là tạm bợ, trả vay, quay về với cuộc sống tâm linh vĩnh viễn, chơn thật, thì còn gì nữa mà không buông bỏ tất cả giả cảnh, để sống với cảnh giới chơn thường. Phàm, Thánh, mê, ngộ đều ở nơi ý địa của đương nhơn mà thôi! (Giang Ðô Trịnh Vi Am - Sa-môn Thích Tịnh Lạc dịch và chú giải)

Continue Reading

13 TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG TRUNG HOA

Biên khảo, Tịnh độ

13 TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG TRUNG HOA

No Comments 27 October 2011

Huệ Viễn Đại Sư - Thiện Đạo Đại Sư - Thừa Viễn Đại Sư - Pháp Chiếu Đại Sư - Thiếu Khang Đại Sư - Vĩnh Minh Đại Sư - Tĩnh Thường Đại Sư - Liên Trì Đại Sư - Trí Húc Đại Sư - Hành Sách Đại Sư - Thiệt Hiền Đại Sư - Tế Tĩnh Đại Sư - Ấn Quang Đại Sư.

Continue Reading

TÍNH CÁCH TỨC THỜI, TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ CỦA TịNH ĐỘ TÔNG

Tịnh độ

TÍNH CÁCH TỨC THỜI, TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ CỦA TịNH ĐỘ TÔNG

No Comments 27 October 2011

Từ xưa Phật giáo Việt Namđược xem là sự hòa hợp của Thiền, Tịnh, Mật, trong đó tùy căn cơ mỗi người, mỗi thời đại mà có một tông trội hơn. Cả ba đều là Đại thừa, có lẽ vì thế mà cả ba sống hòa hợp với nhau dễ dàng. Cũng bởi vì thế mà cả ba đều có thể được tìm hiểu, giải rõ thêm trong toàn cảnh phổ quát của Đại thừa. Nói cách khác, ba tông Thiền, Tịnh, Mật là đồng nguồn, đồng một con đường và đồng một mục đích...

Continue Reading

CẢM NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT DI ĐÀ

Tịnh độ

CẢM NIỆM VỀ ĐỨC PHẬT DI ĐÀ

No Comments 10 September 2011

Người Việt Nam tu pháp môn Tịnh độ, chủ yếu theo kinh Tiểu bổn Di Đà và chuyên tâm niệm Phật để cầu vãng sanh về Tịnh độ là thế giới Tây phương Cực lạc của Đức Phật Di Đà. Và ngày 17 tháng 11 là ngày vía Đức Phật Di Đà, nên được coi là ngày quan trọng nhất của những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ (HT.Thích Trí Quảng).

Continue Reading

CẢM NHẬN VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG

Tịnh độ

CẢM NHẬN VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG

No Comments 10 September 2011

Chí tâm đảnh lễ hoặc chí tâm niệm Phật đều là phương tiện để làm sáng Phật tính nơi ta. Mục đích rốt ráo của việc niệm Hồng danh Phật A Di Đà là để liễu ngộ rằng ta chính là Ngài, song khác ở một điểm là ta chỉ là một biểu hiện ở cấp độ thấp, một bản sao còn mờ nhạt của Ngài. Niệm Phật, do đó, cũng là phương tiện để hợp nhất ta với Đức Phật A Di Đà. Chỉ khi nào ta cảm nhận được Đức Phật A Di Đà ở trong ta thì ta mới cảm nhận được Tịnh độ.

Continue Reading

BA PHƯỚC VÀ MƯỜI TÂM

Tịnh độ

BA PHƯỚC VÀ MƯỜI TÂM

No Comments 08 September 2011

Nếu có người thiện nam tín nữ nào nghe nói đến Phật A Di Đà giữ niệm danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày một lòng không loạn khi người ấy mạng chung Phật A Di Đà cùng các Thánh Chúng hiện ở trước, bấy giờ kẻ ấy lòng không điên đảo liền được sanh về cõi Cực Lạc… “Chúng sanh các ngươi nên tin Kinh và xưng tán bất khả tư nghì công đức nhất thiết Chư Phật sở hộ niệm này”…

Continue Reading

GIỚI LUẬT TU TỊNH ĐỘ

Tịnh độ

GIỚI LUẬT TU TỊNH ĐỘ

No Comments 08 September 2011

Phật muốn độ tận chúng sanh, nên dạy tu Tịnh độ dễ quá, tuổi còn nhỏ, hoặc kẻ ăn chay trường chưa nổi thời hai ngày, lần sáu đến mười ngày, trong một tháng mà tập lên trường trai.

Continue Reading

THÁNH PHÀM HAI THỂ KHÁC NHAU

Tịnh độ

THÁNH PHÀM HAI THỂ KHÁC NHAU

No Comments 08 September 2011

THÁNH PHÀM HAI THỂ KHÁC NHAU   Phật, Tiên đều có ăn, song ăn thời biết mùi ngon, thơm tho, ăn rồi đồ quý tiêu hóa ra hơi thơm tan hết, không tiêu tiểu nhơ uế như cõi phàm, giáp cữ mới ăn nữa, như các vị ở cõi thiên đường ăn nhiều món ngon [...]

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes