KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN THIỀN NHÂN

Sách PDF

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN THIỀN NHÂN

1 Comment 08 February 2016

Đức Đại Nhựt Như Lai là một vị Phật thành tựu quả Tô Tất Địa đầu tiên ở trung tâm vũ trụ, chân truyền giáo môn Mật Tông trong thời kỳ chánh pháp tại thế giới Ta bà. Đến đời tượng Pháp đức Tỳ Lô Giá Na Phật lại xuất thế, Ngài đem giáo môn Mật Tông này phổ biến rộng khắp nhân gian rồi thị tịch. Qua thời kỳ Mạt Pháp, có ngài Uế Tích IL Ô Sô Sáp Na định tiếp tục truyền thừa giáo môn này. Nhưng thế lực của bọn ngoại đạo quá lớn, nên ngài Uế Tích Kim Cang im lặng giữ gìn giáo môn này cho đến lúc thu thần nhập diệt... Thích Giác Tiến - Thiền Nhân.

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes