BOOK: BỘ MẬT TÔNG TẬP 2 – THÍCH VIÊN ĐỨC

Sách PDF

BOOK: BỘ MẬT TÔNG TẬP 2 – THÍCH VIÊN ĐỨC

No Comments 06 February 2016

Cùng quý Phật tử trong mười phương! Bộ kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương mà Đại đức Thích Viên Đức dịch từ chữ Hán sang chữ Việt là một ở trong bộ Đại Tạng Kinh thuộc về Mật giáo, tập thứ ba. Riêng tôi xét thấy Đại đức có công nghiên cứu và phiên dịch các kinh thuộc Mật giáo, tôi rất lấy làm hoan hỷ... Thích Viên Đức.

Continue Reading

BOOK: BỘ MẬT TÔNG TẬP 1 – THÍCH VIÊN ĐỨC

Sách PDF

BOOK: BỘ MẬT TÔNG TẬP 1 – THÍCH VIÊN ĐỨC

No Comments 06 February 2016

Xưa đức Như Lai là bậc tôn quý xuất thế trong đời, đem đạo pháp giáo hóa mọi người, xiển dương pháp Đại Thừa, dắt dẫn quần mê, mở bày ra muôn pháp. Phương pháp tuy nhiều, tùy lúc mà nói, nhưng mục đích vẫn chỉ làm thế nào để vào được biển viên mãn, cho nên chỗ trở về chỉ là Nhứt thừa (Phật thừa). Song, Hiển giáo Mật tông đều gồm thâu cả tánh tướng... Thích Viên Đức

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes