TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

Mật tông, Nghi quỹ

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

No Comments 22 February 2015

Với quyết tâm thành tựu ước nguyện tột cùng cao quý - Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh - Ước nguyện trân quý hơn cả viên bảo-châu như-ý - Xin cho con luôn nghĩ đến muôn người muôn loài bằng tâm trìu mến... (Geshe Langri Thangpa)

Continue Reading

CỬU PHẨM VÃNG SANH

Kinh điển, Tịnh độ

CỬU PHẨM VÃNG SANH

No Comments 22 February 2015

... Chư Phật Như Lai như vậy là Chơn sắc cụ túc, là Bi tướng sở y của tất cả ba đời Như Lai. Nếu có chúng sanh muốn vãng sanh về Chín phẩm Tịnh độ như thế, hãy phụng quán 12 Viên diệu ấy, ngày đêm ba thời, xưng Chín phẩm Tịnh độ như vậy, xưng tán danh hiệu của 12 vị Quang Phật, tức vĩnh viễn ra khỏi nhà lửa trong ba cõi, quyết định sanh Chơn như, xa lìa Hữu lậu, vĩnh nhập Vô lậu... (Sa-môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn.)

Continue Reading

QUÁN THẾ ÂM  THẬP NHỨT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN THẾ ÂM THẬP NHỨT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

No Comments 22 February 2015

Một thời đức Bạc-già-phạm ở tại Trúc Y Đạo tràng trong thành Thất-la-phiệt, cùng các vị đại Tỳ-khưu chúng gồm 1.250 người đều đầy đủ. Đại Bồ-tát thì vô lượng vô số, ngài Từ Thị Bồ-tát làm thượng thủ. Lại có vô lượng Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và chư Thiên Long, Dược-xoa, Kiền-thác-bà, A-tô-la, Yết-lỗ-trà, Khẩn-nại-lạc, Ma-hô-lạc-già, Cưu-bàn-trà, Tất-xá-giá, nhơn cùng Phi nhơn,… đại chúng vây quanh cúng dường cung kính, tôn trọng tán khen đức Phật vì họ nói Pháp... (Sa-môn Thích Viên Đức dịch Hán ra Việt văn)

Continue Reading

TARA – ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

Biên khảo, Mật tông

TARA – ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

No Comments 22 February 2015

... Bạn thực hành tâm linh để có sự an bình vĩnh cửu, với sự giải thoát tối hậu khỏi những phiền não hay những tư tưởng náo động. Vào lúc này bạn đã có một thân người quý báu. Ngay cả việc sử dụng thân người này để đạt được hạnh phúc tối hậu của sự giải thoát vĩnh cửu khỏi mọi vấn đề và những nguyên nhân của chúng – những tư tưởng náo động và kết quả của hành động, hay nghiệp – vẫn không phải là mục đích tối hậu của việc bạn có thân người quý báu này... (Lama Zopa Rinpoche)

Continue Reading

NHỮNG GIÁO LÝ VỀ LÒNG BI MẪN  & THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

Biên khảo

NHỮNG GIÁO LÝ VỀ LÒNG BI MẪN & THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

No Comments 22 February 2015

Nếu bạn thực hành lòng bi mẫn đối với những người khác thì kết quả xảy ra là trước hết bạn không làm hại chúng sinh khác. Bắt đầu từ người thân thiết nhất của bạn và đi ra với tất cả chúng sinh còn lại, sẽ không có ai bị bạn làm tổn hại. Sự vắng mặt của tổn hại chính là an bình và vì thế những chúng sinh này cũng nhận được sự bình an... (Lama Zopa Rinpoche)

Continue Reading

CHUYỂN HÓA TÂM (PHÁT KHỞI TÂM TỪ BI)

Biên khảo

CHUYỂN HÓA TÂM (PHÁT KHỞI TÂM TỪ BI)

No Comments 22 February 2015

Khi chúng ta nói về hạnh phúc hay khổ đau, dĩ nhiên đó là những kinh nghiệm của chúng ta về hai tình trạng này – nghĩa là chúng ta bàn về những gì trực tiếp ảnh hưởng lên tâm trí con người. Hãy để sang một bên những câu hỏi triết lý “có hay không có” cái gọi là Thức, phân biệt với cơ thể ta; điều ai cũng thấy rõ là làm người, ai cũng có nhu cầu tự nhiên mong được hạnh phúc và vượt thoát được khổ đau. Đây là một sự thật, vậy chúng ta hãy bắt đầu từ điểm này... (Đức Dalai Lama)

Continue Reading

BÁT NHÃ TÂM KINH (SANSKRIT – DỊCH ÂM – DỊCH NGHĨA)

Kinh điển

BÁT NHÃ TÂM KINH (SANSKRIT – DỊCH ÂM – DỊCH NGHĨA)

No Comments 21 February 2015

Nhân dịp tình cờ tìm thấy văn bản Prajñāpāramitāhṛdayasūtraṃ (Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh) ở mạng internet nên chúng tôi có ý định tìm hiểu xem ý nghĩa bản văn với mục đích trau dồi thêm về phương diện ngôn ngữ. Ở đây, chúng tôi chỉ cố gắng ghi lại nghĩa Việt theo khả năng học hiểu về cổ ngữ Sanskrit... (Nguyệt Thiên)

Continue Reading

BỒ TÁT HẠNH TRONG KINH VIÊN GIÁC

Bồ Tát Hạnh

BỒ TÁT HẠNH TRONG KINH VIÊN GIÁC

No Comments 21 February 2015

... Qua từng phẩm Kinh Viên Giác, chúng ta thấy phẩm cách Bồ-tát được Thế-tôn dạy rất căn bản và cặn kẽ sau mỗi vấn đề được đặt ra của các vị Đại Bồ-tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Phổ Nhãn, Kim Cang Tạng, Oai Đức Tự Tại... Phẩm cách thuộc về phần tự độ, chính là pháp môn tu tập... (Thích Nguyên Tịnh)

Continue Reading

BỒ TÁT HẠNH (Bodhicaryàvatàra)

Bồ Tát Hạnh

BỒ TÁT HẠNH (Bodhicaryàvatàra)

No Comments 21 February 2015

... Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh. Khi tụng một thời kinh thì trên cúng dường chư Phật, dưới cầu cho pháp âm tỏa khắp pháp giới làm lợi ích chúng sinh. Ngồi thiền dù chỉ năm phút cũng cầu giác ngộ bổn tánh. Để làm gì? Để cứu độ chúng sinh... (Santideva - Tịch Thiên)

Continue Reading

BẢN TÁNH CỦA TÂM

Biên khảo

BẢN TÁNH CỦA TÂM

No Comments 21 February 2015

... Mọi sự đến từ tâm, vì thế tất cả những gì không ai ưa thích mà giờ đây ta đối mặt cũng đến từ tâm. Tâm được phú cho sự ô nhiễm, và qua những ô nhiễm chúng ta thực hiện những hành động, và theo cácn này chúng ta tạo ra nghiệp sẽ phát triển.... (Thượng Tọa Robina Courtin)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes