Video clip

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI – (PHẠN NGỮ) – Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

0 Comments 20 September 2014

 

Chenrezi1

* * *

VIDEO:

THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

Great Compassion Mantra

(PHẠN NGỮ)

Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

* * *

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

* * *

Ani Choying Drolma 1

Ni Sư Ani Choying Drolma

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes