Nghi quỹ

PHÁP TU TRÌ QUAN ÂM VỚI KINH LUÂN

1 Comment 03 February 2014

avalokiteshvara 01

PHÁP TU TRÌ QUAN ÂM VỚI KINH LUÂN

La Duy Khanh

 * * *

Tôi xin viết về cách thiền quán với Kinh Luân đơn giản mà các tông phái Phật giáo Tây Tạng hay tu trì. Trong phái Drikung Kaguypa của tôi thì có một vị Rinpoche mà ai cũng biết tới đó là ngài Garchen. Vì khi đề cập tới ngài, là đề cập tới lòng Đại Bi.

Ngài sinh trưởng tại miền Ðông Tây-Tạng vào năm 1936, Trưởng Lão Ðại Sư Garchen Rinpoche thuộc giòng Drikung Kagyu là hoá thân của một vị đại thành tựu giả tên Siddha Gar vào thế kỷ 13 – đệ tử tâm truyền của ngài Kyobpa Jigten Sumgon, vị Tổ lừng danh của giòng phái Drikung Kagyu của Phật Giáo Tây Tạng.

Garchen

Garchen Rinpoche

Kyobpa Jigten Sumgon tổ của dòng phái DRIKUNG KAGYUPA

Serkhangchojes

Tổ Kyobpa Jigten Sumgon

Ngài được biết đến rất nhiều qua những chứng đắc sâu dày, cũng như qua tình yêu thương và tâm từ bi vô bờ bến dành cho tất cả chúng sinh. Trên tay ngài lúc nào cũng cầm một ‘kinh luân’ (prayer wheel), bất luận là đang làm gì, chiếc kinh luân đó cũng được ngài quay vòng liên tục để phóng toả ánh từ bi đến khắp các cõi. Garchen Rinpoche nói, ánh từ bi đó chính là ân phước của đức Bạch-Quan-Âm (Tara) ban truyền. Ánh từ bi đó cũng phát ra tự trong đáy lòng của ngài.

KL6

Đây là Kinh luân.

Bánh xe cầu nguyện này làm bằng sắt , trong bánh xe này là vô vàn thần chú OM MANI PADME HUM được in lên giấy lụa mỏng . Cuốn quanh một trục quay. Có những bánh xe được quay bằng tay, hay bàng sức nước, lửa và gió.

Nếu trong bánh xa này có 1000 thần chú Om Mani Padme HUm thì cũng tương tự như tụng 1000 biến chú này vậy. Nếu trong bánh xe có 100000000000 biến chú mà bạn quay 1 vòng cũng như tụng ngần nấy thần chú. Đây là phương tiện Thiện Xảo nhất để tích tập Công đức một các rốt ráo trong thời gian ngắn.

Ở tây tạng, trước khi đi vào chùa luôn có 1 hàng bánh xe cầu nguyện như vậy để cho phật tử đi vào quay, nhằm tạo được phước đức một cách đơn giản nhất.

Vì trong bánh xe này có chứa Thần chú OM MANI PADME HUM, thần chú của lòng đại bi của bồ tát Quan Thế ÂM. Chú là những Âm Thanh Vi diệu của chư Phật, bí mật khó hiểu và không thể nghĩ bàn.

KL2

Được biết rằng mỗi khi trì tụng câu Chân Ngôn Om Mani Padme HUM trong kinh Đại Thừa Trang nghiêm Bảo Vương quyển 2 có dạy :

Phật dạy: Không có ai biết. Thiện nam tử! Sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này vô lượng tương ưng Như Lai mà còn khó biết huống gì là Bồ Tát làm thế nào mà biết được chổ bổn tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát? Tôi đi trải qua các quốc độ khác cũng không biết sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này. Nếu có người thường thọ trì sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni thì khi trì tụng có chín mươi chín Căng già sa hà sa số chư Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội cùng các Thánh chúng Thiên tử ở ba mươi hai cõi trời cũng đều nhóm hội. Lại có bốn Ðại Thiên Vương ở bốn phương làm hộ vệ, có Ta Nga La Long vương, Vô Nhiệt Não Long vương, Ðắc Xoa Ca Long vương, Phạ Tô Chỉ Long vương. Như vậy có vô số trăm ngàn vạn Câu chi na khố na Long vương đến hộ vệ người thọ trì ấy. Lại ở khắp trong cõi đất hết thảy các Dược Xoa Hư Không thần cũng đến hộ vệ. Thiện nam tử! Trong lỗ chân lông Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát có trăm ức Như Lai an trụ và khen ngợi người trì tụng ấy: Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi hãy được như ý ma ni bảo, bảy đời dòng họ của người đều sẽ đều được giải thoát.

Chenregiz

Đức Chenreriz – Quán Thế Âm Bồ Tát

Thiện nam tử! Người trì minh kia (kẻ trì chú) ở trong bụng có các trùng, các trùng ấy sẽ được Bất thối chuyển địa vị Bồ Tát. Nếu lại có người lấy sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này mà đeo giữ nơi thân, trên đảnh. Thiện nam tử! Nếu thấy được người đeo giữ ấy, thời cũng như thấy thân Kim Cang, như thấy tháp Xá Lợi, như thấy đức Như Lai, như thấy một trăm ức trí tuệ. Nếu có kẻ trai lành gái tín nào hay y pháp niệm sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này, thì người đó sẽ được vô tận biện tài được trí tụ tụ thanh tịnh, được đại từ bi, như vậy người đó ngày ngày được viên mãn công đức sáu chữ Ba la mật đa. Người đó được trời Chuyển luân Thánh vương quán đảnh, người ấy lời nói hơi trong miệng phát ra, chạm đến thân người nào, người chạm được bất thoái chuyển Bồ Tát, mau chóng chứng đắc Vô thượng bồ đề Chánh đẳng chánh giác. Nếu người đeo giữ và thọ trì lấy tay chạm đến người khác, người được rờ chạm ấy mau được Bồ Tát vị. Nếu kẻ nam người nữ, con trai con gái, cho đến dị loại hữu tình khác, thâý được người đeo và thọ trì ấy, tất cả đều mau được Bồ Tát vị. người như thế đó, vĩnh viễn không còn chịu khổ sanh, già, bịnh, chết, khổ thương xa lìa, mà được sự niệm tụng tương ưng không thể nghĩ bàn. Nay như thật mà nói lên sáu chữ đại minh Ðà Ra Ni vậy.

Chú là những chuỗi mẫu tự được gia trì do những vị đã giác ngộ với mục đích mang lại lợi ích cho chúng sinh. ‘Chú’ nghĩa là ‘bảo vệ tâm’, nó bảo vệ tâm khỏi bị lung lạc bởi những hình tướng và vọng tưởng thế tục mà hậu quả là khổ đau triền miên trong cõi tabà sinh tử tái tục.

Om_Mani

Thần chú Lục Tự Đại Minh – Om Mani Padme Hum

Ðược biết những câu chú khác nhau hàm chứa những lợi ích khác biệt của chúng, và phần nhiều chúng chỉ được bí truyền cho những môn sinh đã dự buổi lễ quán đảnh của đúng pháp hành đó. Thế nhưng đối với bảo chú này thì khác, tôn sư Kalu có nhận định là “uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ” và “bất cứ 1 ai cũng có thể dùng tập được” để rút ngắn con đường đến giác ngộ. Ðạo sư Dilgo Khyentse viết, “bảo chú này không phải chỉ là 1 câu gồm mấy chữ tầm thường, mà nó chứa đựng tất cả những ân phước cùng với lòng bi mẫn của Ngài [Avalokiteshvara],” và Ðạo sư khuyến dụ chúng ta lắng nghe câu chú này, “hãy tụng, hãy đọc, và hãy viết xuống chữ bằng vàng cho thật đẹp đẽ. Bởi vì không có mảy may khác biệt giữa chính vị bổn tôn và minh chú – minh chú chính là phần tinh tuý của vị bổn tôn – nên những việc làm này sẽ mang lại lợi lạc lớn lao.”

Tôi được nghe ngài Lama Zopa Rinpoche nói rằng: Nếu bạn có một Bánh Xe Cầu nguyện trong nhà bạn, căn nhà của bạn sẽ giống như Potala, cõi tịnh độ của Đức Phật Bi mẫn. Nếu bạn có một bánh xe cầu nguyện ở bên cạnh khi bạn chết, bạn không cần tới pháp Chuyển Di Thần Thức (phowa) Việc có Bánh Xe Cầu nguyện tự nó trở thành một phương pháp để chuyển di tâm thức bạn tới một cõi tịnh độ. Chỉ nghĩ tưởng tới một Bánh Xe Cầu nguyện là đã trợ giúp cho một người hấp hối phóng tâm thức của họ lên kinh mạch trung ương và thoát ra đỉnh đầu để tái sinh trong cõi tịnh độ của Đức Phật Amitabha và Đức Phật Bi mẫn. Chỉ chạm vào một Bánh Xe Cầu nguyện là đã đem lại một sự tịnh hoá to lớn những nghiệp tiêu cực và các che chướng.

KL4

Lạtma Zopa cũng giảng giải, nếu hành giả niệm bảo chú tối thiểu 1.000 biến mỗi ngày thì cơ thể họ sẽ được thánh hoá và như vậy sẽ lợi ích cho những ai đụng chạm họ. Ðiều được nêu lên ở đây là khi dấn thân vào pháp hành chuyển kinh luân và niệm bảo chú, hành giả thật sự trở thành điểm giao tiếp cho những người muốn tiếp xúc năng lực của vị giác ngộ. Theo 1 nghĩa nào đó, cơ thể của hành giả trở thành giống như 1 thánh địa hay giống như 1 bảo tháp –nơi mà pháp thân toàn giác của Phật hoá hiện để lợi lạc chúng sinh.

KL8

Bánh xe cầu nguyện ở Nepal

Khi tôi học tại tu viện Drikung đã thấy 1 cái bảo luân to bằng 1 ngôi nhà và kì lạ thay, vào ngày tôi sang thăm Trung Tâm Rime (Rime là 1 tông phái mật giáo với tinh thần bất bộ phái) họ có những bánh xe nhỏ tới nỗi chỉ bằng ngón tay út.

KL7

Có những loại khác nhau , bánh xe nước thì giống như 1 cai guồng quay nước chạm vào nó , rồi nước được ban phước . Chảy ra sông hay hồ tịnh hóa cả vạn triệu côn trùng , các loài vật trong hồ hay biển . Loại quay bằng gió thì giống như chiếc chong chóng mà ở Việt Nam ta trẻ em hay chơi! Nhìn rất thích mắt, ở bên trong chúng là thần chú OM MANI PÀDME HÙM . Ngọn gió đi qua chúng , bay vào các chúng sanh khác rồi tịnh hóa những chúng sanh được ngọn gió đó thổi tới . Còn bánh xe lửa , được quay bằng sức nóng , tương tự như đèn kéo quân vậy , ánh sáng bánh xe này phóng chiếu tới đâu , nơi đó được ban phước và trở thành một cõi tịnh độ Potalaka (Phổ đà la) mà người thường không thể nhìn thấy được .

Cũng như vậy , việc có 1 bảo luân nhỏ tới đâu đi chăng nữa trong nhà bạn . Thì căn nhà sẽ trở thành 1 cõi tịnh độ , vì bất cứ chúng sanh nào chết trong nhà bạn sẽ được sanh về các cõi lành!

KL9

Cõi tịnh độ! Tu trì ra sao?

Hãy ngồi tu tập theo tư thế 7 ĐIỂM TÌ LÔ GIÁ NA :

Bảy lợi điểm của tư thế ngồi thiền thích hợp là:

1. ngồi thoải mái trên gối trong tư thế kiết già hay bán kiết già ;

2. mắt hé mở, nhìn theo hướng sống mũi ;

3. ngồi thẳng, lưng như những đồng tiền chồng lên nhau ;

4. giữ vai cho thẳng ;

5. đầu không cao quá, không thấp quá, không đưa tới đưa lui, thẳng một đường từ mũi cho đến lỗ rún ;

6. răng và miệng trong trạng thái tự nhiên, chót lưỡi chạm chân răng của hàm trên ;

7. hơi thở im lắng và nhẹ nhàng.

Nên chọn 1 khoản thời gian nhất định hàng ngày và nơi chốn cho phù hợp. Nên bày 7 ban nước sạch trước bàn thờ, hãy thay nước hàng ngày .

Đặt hình đức phật bổn tôn của bạn trên đó . Theo tôi thì ban thờ không nên quá cao . Chỉ cần ngang tầm mắt khi vạn thiền quán thôi .Đốt một nén hương lên , Bày những pháp khí và đặc biệt là hình ảnh vị bổn sư của bạn lên . Trước khi thiền quán hãy lễ lạy 3 lạy . Ban thờ nên được lau dọn thường xuyên , nếu có khăn Katag cúng dường biện lên càng tổt…

Khi tu trì thì tay phải cầm Kinh Luân tay trái cầm 1 tràng hạt. Có thể là loại dài như 108 hạt hay 21 hạt ngắn . Bằng chất liệu gì thì tùy bạn , nhưng theo ngài Sonam Rinpoche , vị thầy của tôi cũng là hóa thân ngài Văn thù sư lợi . Thù thắng nhất vẫn là tràng hạt bằng hạt bồ đề hay tràng thủy tinh!

TH

Tràng hạt

Tôi cũng nhận thấy lợi ích từ những loại tràng hạt này (Tâm an định hơn)

Và nên nhớ rằng hãy giữ gìn bảo luân và tràng hạt như con mắt của mình. Hãy đặt lên cao , chỗ thờ cúng và đừng bao giờ buớc qua chúng! Vì chúng là những pháp khí tối thượng. Trích dẫn:

 PHÁP THIỀN KINH LUÂN

 Nam Mô Ðấng Ðạo Sư, Quán Thế Âm Ðại Sĩ, Vị Phật Ðại Bi

Om Mani Padme Hum

Quy Y và Phát Bồ đề Tâm (3 lần)

Con xin quy y Phật, Pháp, và Hiền Thánh Tăng

Cho đến khi con thành tựu bồ đề.

Do công đức gặt hái được nhờ ở thiền cho và các hạnh balamật,

xin cho con thành tựu quả vị Phật để lợi lạc tất cả chúng sinh.

Phục Nguyện

Mục đích đời sống của con không phải là để đeo đuổi hạnh phúc cho chính mình cũng như để giải trừ phiền não của riêng mình. Mục đích đời sống của con là cứu độ vô lượng chúng sinh, làm cho con hữu dụng và lợi ích cho họ. Con sẽ độ từng người một khỏi tất cả những khổ đau của họ và dẫn họ đến hạnh phúc trong đời sống này, những kiếp sống tương lai, những tái sinh tốt lành, hạnh phúc chân thực của sự giải thoát khỏi cõi tabà, và rồi hạnh phúc tối thượng của giác ngộ viên mãn.

Quán Tưởng & Chú Niệm

Bắt đầu chuyển bảo luân theo chiều kim đồng hồ và niệm câu chú: Om Mani Padme Hum.

Ðồng lúc với chuyển kinh luân và niệm chú, tịnh quán chúng sinh ở các cõi như sau (càng lâu càng tốt):

KL5

THANH TỊNH HOÁ BẢN THÂN

Những tia ánh sáng phóng chiếu từ bảo luân kéo hút ra tất cả ác nghiệp, phiền não và tất cả những ô nhiễm của hành giả. Chúng mang hình tướng là những luồng khói đen bị hút hết vào bảo luân rồi tan biến trong đó.

Trong khi những tia sáng đang phóng chiếu, hành giả phát triển từ-bi-hỷ-xả và bồđề tâm. Hành giả thành tựu 6 hạnh balamật, và trở thành như Ngài Quán Thế Âm, hoàn toàn chỉ để tâm đến sự an vui hạnh phúc của tất cả chúng sinh.

THANH TỊNH HÓA CHÚNG SINH Ở ÐỊA NGỤC

Những tia sáng phóng chiếu từ bảo luân kéo hút ra tất cả khổ đau của chúng sinh ở các tầng địa ngục –những cực hình khốc liệt như lạnh buốt hoặc nóng cháy, bị nghiền nát, bị đun nấu, và bị cắt chém hoặc đánh đập. Ðồng thời những tia sáng hút tất cả các ác nghiệp của họ ra, các phiền não như sân hận, và tất cả những ô nhiễm. Chúng mang hình tướng là những luồng khói đen bị hút hết vào bảo luân rồi tan biến trong đó.

Trong khi những tia sáng đang phóng chiếu, họ phát triển từ-bi-hỷ-xả và bồđề tâm. Họ thành tựu 6 hạnh balamật và đạt đến toàn giác như Phật Quán Thế Âm.

THANH TỊNH HÓA NGẠ QUỶ

Những tia sáng phóng chiếu từ bảo luân kéo hút ra tất cả khổ đau của chúng sinh ở cõi ma đói –như sự đói khát khủng khiếp không làm sao tìm hoặc dùng được thực phẩm, kiệt lực, hãi sợ, nóng cháy hoặc lạnh buốt. Ðồng thời những tia sáng hút tất cả các ác nghiệp của họ ra, các phiền não như tham lam, và tất cả những ô nhiễm. Chúng mang hình tướng là những luồng khói đen bị hút hết vào bảo luân rồi tan biến trong đó.

Trong khi những tia sáng đang phóng chiếu, họ phát triển từ-bi-hỷ-xả và bồđề tâm. Họ thành tựu 6 hạnh balamật và đạt đến toàn giác như Phật Quán Thế Âm.

THANH TỊNH HÓA SÚC SINH

Những tia sáng phóng chiếu từ bảo luân kéo hút ra tất cả khổ đau của chúng sinh ở cõi súc sinh –như đang bị rượt đuổi và bắt ăn, bị giam giữ hoặc bị ép buộc phải lao động cho con người, tật bệnh, nóng hoặc lạnh, kinh sợ, và ngu tối. Ðồng thời những tia sáng hút tất cả các ác nghiệp của chúng ra, các phiền não như ngu si, và tất cả những ô nhiễm. Chúng mang hình tướng là những luồng khói đen bị hút hết vào bảo luân rồi tan biến trong đó.

Trong khi những tia sáng đang phóng chiếu, chúng phát triển từ-bi-hỷ-xả và bồ đề tâm. Chúng thành tựu 6 hạnh balamật và đạt đến toàn giác như Phật Quán Thế Âm.

THANH TỊNH HÓA LOÀI NGƯỜI

Những tia sáng phóng chiếu từ kinh luân kéo hút ra tất cả khổ đau của chúng sinh ở cõi người –như mong cầu mà không được, bị mất những gì đang có, lo lắng, xuống tinh thần, bần cùng, chiến tranh, bệnh hoạn, và chết chóc. Ðồng thời những tia sáng hút tất cả các ác nghiệp của họ ra, các phiền não như tham ái, và tất cả những ô nhiễm. Chúng mang hình tướng là những luồng khói đen bị hút hết vào bảo luân rồi tan biến trong đó.

Trong khi những tia sáng đang phóng chiếu, họ phát triển từ-bi-hỷ-xả và bồđề tâm. Họ thành tựu 6 hạnh balamật và đạt đến toàn giác như Phật Quán Thế Âm.

THANH TỊNH HÓA TULA

Những tia sáng phóng chiếu từ kinh luân kéo hút ra tất cả khổ đau của chúng sinh ở cõi atula –như bị bức não vì tâm ganh ghét chư thiên, tâm thần bất an, chiến đấu và bại trận dưới tay chư thiên. Ðồng thời những tia sáng hút tất cả các ác nghiệHÓAp của họ ra, các phiền não như đố kỵ, và tất cả những ô nhiễm. Chúng mang hình tướng là những luồng khói đen bị hút hết vào bảo luân rồi tan biến trong đó.

Trong khi những tia sáng đang phóng chiếu, họ phát triển từ-bi-hỷ-xả và bồđề tâm. Họ thành tựu 6 hạnh balamật và đạt đến toàn giác như Phật Quán Thế Âm.

THANH TỊNH HÓA CHƯ THIÊN

Những tia sáng phóng chiếu từ kinh luân kéo hút ra tất cả khổ đau của chúng sinh ở các cõi trời –như bị giam hãm ở cõi tabà vì vô minh và phiền não, vẫn hãi sợ phải tái sinh xuống các cõi thấp, và sự đau khổ cùng cực của cái chết. Ðồng thời những tia sáng hút tất cả các ác nghiệp của họ ra, các phiền não như kiêu mạn, và tất cả những ô nhiễm. Chúng mang hình tướng là những luồng khói đen bị hút hết vào bảo luân rồi tan biến trong đó.

Trong khi những tia sáng đang phóng chiếu, họ phát triển từ-bi-hỷ-xả và bồđề tâm. Họ thành tựu 6 hạnh balamật và đạt đến toàn giác như Phật Quán Thế Âm.

THANH TỊNH HÓA CHÚNG SINH Ở CÕI TRUNG GIỚI

Những tia sáng phóng chiếu từ kinh luân kéo hút ra tất cả khổ đau của chúng sinh vừa lìa đời và đang ở cõi trung giới. Ðồng thời những tia sáng hút tất cả các ác nghiệp của họ ra, các phiền não và tất cả những ô nhiễm. Chúng mang hình tướng là những luồng khói đen bị hút hết vào kinh luân rồi tan biến trong đó. Trong khi những tia sáng đang phóng chiếu, họ phát triển từ-bi-hỷ-xả và bồđề tâm. Họ thành tựu 6 hạnh balamật và đạt đến toàn giác như Phật Quán Thế Âm.

Luan-xa

Hồi Hướng

Nhờ công đức này xin cho con mau chóng thành tựu quả vị Phật Quán Thế Âm và dẫn độ tất cả chúng sinh, không sót 1 ai, đến quả vị giác ngộ này.

Mong rằng viên bảo châu vô thượng –bồđề tâm– nếu chưa phát khởi, hãy phát khởi và tăng trưởng; và mong rằng khi đã phát khởi thì đừng suy giảm mà càng ngày càng gia tăng.

Mong rằng thọ mạng của các vị thị hiện qua xác thân người –Ngài Ðạtlai Lạtma, các thiện tri thức, và tất cả bậc hiền thánh– được dài lâu và vững bền.

Do công đức này, mong rằng bất cứ chúng sinh nào, chỉ cần thấy, nghe, chạm, nói chuyện với, hoặc nghĩ về con thì ngay lập tức sẽ được thoát khỏi tất cả những khổ đau, tật bệnh, ác vong nhiễu hại, ác nghiệp, phiền não, và tất cả ô nhiễm, và mong rằng họ sẽ mãi mãi an trú trong hạnh phúc cùng tột của toàn giác.* Trong khi trì tụng, hãy cố an tịnh tâm chuyên nhất vào thần chú và quán tưởng này !!!

Lợi ích của thần chú và bánh xe cầu nguyện.

KL

Khi một người trì tụng mười chuỗi thần chú một ngày bơi lội, dù trong sông, biển hay một vài sinh loài sống trong nước nào khác, nước chạm vào thân người đó cũng sẽ được ban phước.

Ta cũng được biết rằng bảy đời tổ tiên (cửu huyền thất tổ) của người đó cũng không bị tái sinh trong các cõi thấp. Đó là nhờ năng lực của thần chú, thân được ban phước bởi những người trì tụng thần chú và quán tưởng thân họ trong sắc tướng của thân linh thánh như Đức Chenrezig (Quán Thế Âm).

Vì thế, thân thể trở nên rất mạnh mẽ, tràn đầy ân phước đến nỗi nó tác động tới tâm thức cho tới bảy đời và kết quả là nếu người ấy chết với một niệm tưởng bất thiện, người ấy sẽ không bị tái sinh trong một cõi thấp.

Còn Kinh luân đặc biệt trợ giúp hành giả phát triển đại bi tâm và bồđề tâm; nó giúp hành giả hoàn thành việc tích lũy các công đức sâu dày và thanh lọc các ô nhiễm ngõ hầu đạt đến giác ngộ trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Bảo luân biểu hiện tất cả hạnh nghiệp của 10 phương chư Phật và chư Bồtát. Với mục đích lợi lạc cho chúng sinh, chư Phật và chư Bồtát hoá hiện trong bảo luân để tẩy trừ tất cả các ác nghiệp và ô nhiễm của chúng ta, và khiến cho chúng ta thực nghiệm được con đường đến giác ngộ. Tất cả chúng sinh trong khu vực chế tạo bảo luân đều được độ khỏi phải tái sinh xuống các cõi ác; họ sẽ được tái sinh vào cõi trời hoặc cõi người, hoặc cõi tịnh độ của chư Phật. Nếu bạn có 1 cái bảo luân trong nhà, thì căn nhà bạn sẽ không khác gì Phổ đà sơn, cõi tịnh độ của Phật Quán Thế Âm. Nếu có bảo luân bên cạnh lúc bạn lìa trần, đó chính là 1 phương pháp để chuyển thần thức bạn đến cõi tịnh độ của Phật Adiđà hoặc Phật Quán Thế Âm. Chỉ cần đụng chạm vào bảo châu thôi là đã có thể thanh lọc nghiệp chướng và ô nhiễm.

Bất cứ ai niệm câu chú lục tự trong khi chuyển kinh luân thì ngay lúc đó cơ nghiệp có thể sánh ngang với ngàn vị Phật.

KL10

Chuyển kinh luân thì thù thắng hơn là văn, tư, và tu cả vô lượng kiếp.

Chuyển kinh luân 1 lần cũng đủ hơn là bỏ ra cả ngàn năm tu 10 hạnh balamật. Nó còn hơn là bỏ ra vô lượng kiếp thuyết giảng và lắng nghe 3 tạng kinh điển và 4 tạng mật điển.

Khi một người mà mỗi ngày từng trì tụng mười chuỗi Om Mani Padme Hum đi xuống sông hay biển, nước chạm vào thân người ấy được ban phước, và sau đó chất nước được ban phước đó sẽ tịnh hoá hàng tỉ tỉ chúng sinh trong nước. Người này cứu giúp những sinh vật trong nước đó thoát khỏi nỗi khổ không thể tưởng tượng nổi nơi các cõi thấp. Việc ấy thật lợi lạc đến mức khó tin.

Khi một người như thế đi xuống một con đường, gió chạm vào thân người ấy và sau đó tiếp tục chạm vào những côn trùng, nghiệp tiêu cực của chúng được tịnh hoá và nhờ đó chúng có một tái sinh tốt đẹp. Tương tự như vậy, khi một người như thế xúc chạm vào thân người khác, nghiệp tiêu cực của những người đó cũng được tịnh hoá.

Việc một người như thế nhìn ngắm thì thật đầy ý nghĩa; việc được nhìn và xúc chạm trở thành một phương tiện để giải thoát chúng sinh. Điều này có nghĩa là thậm chí hơi thở của người đó chạm vào thân của chúng sinh khác cũng tịnh hoá nghiệp tiêu cực của họ. Bất kỳ sinh loài nào uống nước trong đó một người như thế từng bơi lội cũng được tịnh hoá.

Vì vậy mà công đức khi tu trì pháp này thật bất khả tư nghì bất khả thuyết.KL1

Phật dạy:

Thiện nam tử! Như vậy mỗi con sông lớn kia ta có thể đếm số mỗi một giọt nước kia. Thiện nam tử! Nếu niệm sáu chữ Ðại Minh một biến được công đức ta không thể đếm số lượng. Thiện nam tử! Lại như loài hữu tình bốn chân trong bốn đại châu như sư tử, voi, ngựa, trâu đồng, trâu nước, cọp, beo, nai, vượn, chồn, heo, dê, thỏ; những loài bốn chân như vậy ta có thể đếm số lượng từng sợi lông một. Thiện nam tử! Nếu niệm sáu chữ Ðại Minh này một biến thì được công đức ấy ta không thể đếm số lượng được. Thiện nam tử! Lại như núi Kim Cang Câu Sơn Vương kia, vuông mỗi bên tám vạn bốn ngàn du thiện na, nơi núi ấy có người không già không chết, trải qua một kiếp nhiễu quanh núi chỉ được một vòng. Núi Vương như vậy ta lấy y Kiều Thi Ca có thể trải hết không sót. Nếu có người niệm sáu chữ Ðại Minh này được công đức ta không thể nói hết số lượng. Thiện nam tử! Lại như biển lớn sâu đến tám vạn bốn ngàn du thiện na, lỗ miệng rộng lớn vô lượng, ta có thể lấy một sợi lông nhét vừa hết không dư. Thiện nam tử! Nếu có người niệm một biến sáu chữ Ðại Minh này được công đức mà ta không thể nói hết số lượng. Thiện nam tử! Lại như rừng cây Thi Lợi Sa, ta có thể đếm hết mỗi một lá. Thiện nam tử! Nếu niệm một biến sáu chữ Ðại Minh được công đức không thể nghĩ lường. Thiện nam tử! Lại như bốn đại bộ châu những kẻ nam người nữ, con trai con gái ở đầy khắp trong đó, những người này đều chứng Thất Ðịa Bồ Tát, chúng Bồ Tát ấy đã có công đức cùng với công đức người niệm sáu chữ Ðại Minh này không khác. Thiện nam tử! Trừ một năm mười hai tháng ra còn gặp năm nhuần mười hai tháng, lấy tháng dư nhuần ấy làm số năm đủ mãn một kiếp trên cõi trời, ở đó ngày đêm thường mưa lớn.

Thiện nam tử! Ta có thể đếm số mỗi một hạt mưa kia được. Nếu có người niệm sáu chữ Ðại Minh này một biến, công đức số lượng rất nhiều. Nơi ý ông nghĩ sao? Thiện nam tử! Lại như vô số một trăm ức đức Như Lai ở tại một chỗ trải qua một kiếp của cõi trời, lấy các thức ăn uống, y phục, ngọa cụ và thuốc thang đồ cần dùng, các thứ ấy đem cúng dường cho các đức Như Lai mà cũng không thể đếm hết số lượng công đức của sáu chữ Ðại Minh. Chẳng những ta ngày nay ở thế giới này mà ta từ trong định ra cũng không thể nghĩ bàn.

Thiện nam tử! Nếu có người biên chép sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này thời đồng với chép tám vạn bốn ngàn Pháp Tạng. Nếu có người lấy vàng báu cõi trời, tạo hình tượng Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác, số như vi trần, làm như vậy rồi nơi một ngày khánh lễ tán dương cúng dường, chỗ thu hoạch quả báo không bằng đã được quả báo công đức biên chép một chữ trong sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni ấy, đã khéo an trụ nơi đạo giải thoát không thể nghĩ bàn. Nếu thiện nam tử và thiện nữ, y pháp niệm sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này thì người đó sẽ đắc tam ma địa (được đại chánh định) gọi là: Trì ma ni bảo tam ma địa, Quảng bát tam ma địa, Thanh tịnh địa ngục bàng sanh tam ma địa, Kim Cang giáp trụ tam ma địa, Diệu túc bình mãn tam ma địa, Nhập chư phương tiện tam ma địa, Nhập chư pháp tam ma địa, Quán trang nghiêm tam ma địa, Pháp xa thinh tam ma địa, Viễn ly tham sân si tam ma địa, Vô biên tế tam ma địa, Lục ba la Mật môn tam ma địa, Trì đại diệu cao tam ma địa, Cứu chư bố úy tam ma địa, Hiện chư Phật sát tam ma địa, Quán sát chư Phật tam ma địa, được một trăm lẻ tám món tam ma địa như vậy.

Ngài Zopa Rinpoche có nói:

Chẳng còn gì ngu dại hơn việc không chịu sử dụng sự thuận lợi của cơ hội vĩ đại này. Nói chung, chúng ta liên tục xao lãng và phí phạm cuộc đời mình. Không chỉ có thế, mọi hành vi được làm với bản ngã và tâm thức nhiễm ô ba độc tham, sân và si tạo nên nghiệp tiêu cực, là nguyên nhân của đau khổ. Trong cả cuộc đời, không còn gì ngu xuẩn hơn việc sử dụng thân người toàn hảo này chỉ để tạo nên đau khổ.

Rinpoche

Đúng vậy, kẻ hèn mọn đột lốt người tu Konchok Tinley này xin khẩn khoản cầu van quý vị. Xin hãy tu tập pháp này và đừng bỏ lỡ cơ hội quý báu vô ngần nơi thực hành pháp. Đây là pháp mầu nhiệm viên ngọc quý mà tôi đã khuyên các đệ tử của tôi thực hành và bay giờ tôi xin quý vị . Hãy vì thương tưởng tới mọi loài chúng sanh cũng như cha mẹ nhiều đời mà tu tập pháp Tối thắng này.

Để làm lợi ích cho mọi chúng sanh, xin hãy trì tụng, hát, đọc, viết, in lên mọi nơi. Chỉ cần 1 chúng sanh nhìn thấy chú này thôi sẽ đem tới kết quả thiện lành nhất !

Do công đức này, mong rằng bất cứ chúng sinh nào, chỉ cần thấy, nghe, chạm, nói chuyện với, hoặc nghĩ về con thì ngay lập tức sẽ được thoát khỏi tất cả những khổ đau, tật bệnh, ác vong nhiễu hại, ác nghiệp, phiền não, và tất cả ô nhiễm, và mong rằng họ sẽ mãi mãi an trú trong hạnh phúc cùng tột của toàn giác.

Tất cả sai sót là của người soạn, mọi công đức xin hồi hướng về khắp pháp giới chúng sanh.

Nguyện cho thầy tổ an khang chân cứng đá mềm để bánh xe chánh Pháp được xuay chuyển khắp cùng pháp giới .

Xin cho bậc hóa thân thứ 18 Lama Sonam Rinpoche bậc hóa thân Văn thù sư lợi thọ trường, giáo pháp của ngài lan mãi đến ngàn xa .

Trích của ngài La Duy Khanh

Your Comments

1 comment

  1. Thanh Tâm cư sĩ says:

    Vâng đệ tử đang thực hành pháp tối thượng tinh thuần vi diệu này! om ma ni pad me Hùm


Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes