SUY NGHĨ VỀ MINH TRIẾT VĂN HÓA – GIÁO DỤC

Biên khảo

SUY NGHĨ VỀ MINH TRIẾT VĂN HÓA – GIÁO DỤC

No Comments 24 February 2014

* Viên mãn “tự tri-tỉnh thức-vô ngã” rất khó, nhưng chỉ có hướng đến đó mới xây dựng được mẫu số chung cho nhân cách, cho ý nghĩa cuộc sống. Chỉ có hướng đến đó mới tạo nên tiếng nói chung cho hoà bình, công bằng, nhân ái – thật sự biết tôn trọng nhau giữa người với người... - Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

Continue Reading


© 2016 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes