PHẬT THÍCH CA NÓI VỀ SỰ BỐ THÍ TRONG CÁC KINH TẠNG

Phật học phổ thông

PHẬT THÍCH CA NÓI VỀ SỰ BỐ THÍ TRONG CÁC KINH TẠNG

No Comments 25 September 2013

Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư Phật không khác. Trong 8 món phước điền, phước thăm bệnh là đứng đầu... (PGVN)

Continue Reading

LỜI PHẬT DẠY VỀ VIỆC CA HÁT CỦA TỨ CHÚNG

Phật học phổ thông

LỜI PHẬT DẠY VỀ VIỆC CA HÁT CỦA TỨ CHÚNG

2 Comments 25 September 2013

Này các tỳ-khưu, đây là năm điều bất lợi khi ngâm nga giáo pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài. Này các tỳ-khưu, không nên ngâm nga giáo pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài; vị nào ngâm nga thì phạm tội dukkata (tác ác) – (Luật tạng, Tiểu phẩm)... (PGVN)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes