Thơ ca

GIÁC NIỆM

0 Comments 07 October 2012

GIÁC NIỆM

Hoa Tâm Cư Sĩ,

 * * *

Chánh tâm, Chánh giác, thường Chánh niệm,

Tuỳ tâm hẹp rộng Chánh pháp hòa,

Niệm niệm, sát na không ngừng nghỉ,

Hoá độ vô biên chủng tử tâm.

*

Giác tâm, giác tánh, tâm nhất niệm,

Tự miên miên mật, tánh quán soi

Cũng chẳng có ta, người chẳng thấy,

Mặc nhiên hỷ lạc tất chúng sanh.

*

Cớ chi mãi vọng bên ngoài chạy,

Chẳng thấy bên trong tự tánh mình,

Ganh đua, hiềm tỵ thường lui tới,

Chẳng phải “Đạo” từ đấng độ sinh.

*

Lúc trầm, lúc bổng đời người thế,

Chỉ là phút chốc để “Độ tâm”,

Pháp Phật vô biên trụ nhiệm mầu,

Nằm ngay giác hạnh chính nơi ta.

*

Thấy cao, thấy thấp thường phân biệt,

Chỉ tại nơi tâm thiếu tìm cầu,

Chánh pháp tu hành không cửa miệng,

Nhận tại nơi mình hẹp, rộng thay!!!

*

Hoa Tâm Cư Sĩ,

* * *

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes