Biên khảo, Mật tông

VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN

2 Comments 22 September 2012

 

VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN:

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

Mantra Destroying the Negative Karma

Viên Ngộ dịch

* * *

* NAMO AMITÀBHÀYA

Nam mô a di đa bà dạ 

Quy mệnh Vô Lượng Quang (A Di Đà)

* TATHÀGATÀYA

Đa tha già đa dạ 

Như Lai

* TADYATHÀ

Đa địa dạ tha

Như vậy, liền nói Chú là

* AMRTODBHAVE ( AMRÏTA UDBHAVE )

A di rị đô bà tỳ 

Cam Lộ hiện lên

* AMRTA SAMBHAVE

A di rị đa tất đam bà tỳ 

Cam Lộ phát sinh

* AMRTA VIKRÀNTE

A di rị đa tỳ ca lan đá

Cam Lộ dũng mãnh

* AMRTA VIKRÀNTA GAMINI

A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị 

Đạt đến Cam Lộ Dũng mãnh

* GAGANA KÌRTTI KARE

Già già na, chỉ đa ca lệ

Rải đầy Hư Không

* SVÀHÀ

Ta bà ha

Thành tựu cát tường

Chú Vãng Sinh, gọi đầy đủ là ”Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” (Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi dịch đời Ngụy Tấn). ”Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni” còn gọi là ”A Di Đà Phật Căn Bổn Bí Mật Thần Chú”, thông thường gọi là ”Vãng Sinh Chú” Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ: Tại sao chúng sinh phải lưu chuyển trong sinh tử, và ở trong tam giới lục đạo luân hồi không ngừng? Là vì nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng này từ đâu đến? Là do nơi phiền não tham sân si v.v…, đã tạo những nghiệp giết hại, trộm cắp, và nói dối, những chủng tử ác nghiệp này từ từ tăng trưởng, hình thành sự thọ khổ của chúng sinh, tuần hoàn không dừng, không có thời gian chấm dứt.

Chúng ta muốn dẹp trừng những phiền não không cho sinh khởi, không thọ luân hồi khổ đau, thì chúng ta phải một dạ  chí thành trì tụng chú này. Vãng sinh thần chú trợ giúp chúng ta bạt trừ những nghiệp căn bổn, không cho phiền não sinh khởi, hiện thế được nhiều an lạc hạnh phúc, tương lai nhứt định được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc.Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành là thần Chú, có nghĩa là ”tổng trì”. ”Tổng” là gôm thâu tất cả pháp, ”Trì” là vô lượng nghĩa. Có nghĩa là thần chú tuy chỉ có vài chữ, nhưng có thể bao gồm hết thảy ý nghĩa của Phật Pháp, cho nên Thần Chú có công đức vô lượng.

Viên Ngộ dịch 

 Chủng tự Hrih – Tâm chân ngôn của Phật A Di Đà

OM là Quy mệnh

AMI là Vô Lượng Quang ( Danh hiệu Phật A Di Đà )

DEWA Cõi tịnh độ cực lạc

Hrih Tâm chú Phật A Di Đà

Chữ Hật Rị (HRIH) Ðủ bốn chữ thành một Chơn ngôn. Chữ Hạ tự môn, nghĩa là tất cả pháp nhơn bất khả đắc.

Chữ RA tự môn, nghĩa là tất cả pháp ly trần. Trần nghĩa là ngũ trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc). Cũng gọi haimón chấp trước năng thủ và sở thủ. Chữ Y tự môn, là t ự tại bất khả đắc, hai điêm ác tự nghĩa. Chữ Ác gọi là Niết Bàn. Do giác ngộ các pháp vốn không sanh, đều xa lìa món chấp trước, chứng được pháp giới thanh tịnh. Chữ Hật Rị này cũng nói làm tàm (hổ thẹn), nếu nói đủ là tàm quí (hổ thẹn), tự thẹn với lương tâm mình và xấu hổ đối với kẻ khác, vì thế nên không làm tất cả điều bất thiện vậy. Ðầy đủ tất cả pháp lành vô lậu vậy. Cho nên Liên Hoa Bộ cũng gọi là Pháp Bộ.

Do gia trì chữ Hật Rị này mà ở thế giới Cực Lạc, nước, chim, cây, rừng đều diễn nói pháp âm. Rộng như trong kinh đã thuyết minh. Nếu có người nào trì một chữ Chơn ngôn này, có công năng hay diệt trừ tai họa, tật bệnh. Sau khi chết sẽ sanh về cõi An Lạc quốc, được thượng phẩm thượng sanh. Ðây là nhứt thông tu Quán Tự Tại tâm Chơn ngôn của người tu hành và cũng là hay trợ  giúp cho các người tu các bộ  Du Già vậy.

Do vậy nếu trong công phu hành trì các con lấy niệm Phật làm chánh hạnh niệm càng nhiều càng tốt , tụng thêm 1 lần Đại bi, 3 lần chú Vãng Sanh, 108 lần tâm chú A Di Đà thì việc tu tập sẽ ngày một tăng trưởng hơn!

Nếu có người nào trì một chữ Chơn ngôn này, có công năng hay diệt trừ tai họa, tật bệnh. Sau khi chết sẽ sanh về cõi An Lạc quốc, được thượng phẩm thượng sanh.  Lời không hư dối vậy!

* * *

Source = KHUYẾN PHÁT NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC TỤNG CHƠN NGÔN

Lúc bấy giờ, ngài Phổ‐Hiền Đại Bồ‐Tát bạch Phật rằng:

- Thưa Thế Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời Mạt pháp, khi ấy kiếp giảm, thọ mạng ngắn, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà ra ni nầy, để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực Lạc. Gọi là Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản  Đắc Sanh Tịnh  Độ  Đà ra ni. Liền nói thần chú:

- Nam mô a di đa bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lị đá tất đam bà tỳ, a di lị  đá tỳ  ca lan  đế, a di lị  đá, tỳ  ca lan  đá, già di nhị, già già na, chỉ  đá ca lệ  sa bà ha.

Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh khiết. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng hai mươi mốt biến. Như vậy, diệt được các tội: Tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, và hủy báng Chánh pháp. Thường được đức Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Hơi thở cuối cùng, được tùy nguyện mà vãng sanh Cực‐Lạc. Hoặc tụng đến ba chục muôn biến, liền thấy Phật ngay trước mặt mình.

Bấy giờ, ngài Quán Thế Âm Đại Bồ Tát bước ra trước Phật, bạch rằng:

- Nay con nương uy thần của đức A Di Đà, mà ban cho chúng sanh quyết chí niệm Phật thời Mạt pháp, một chân ngôn gọi là: Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Ngôn. Đây là tạng pháp bí mật của Phật A Di Đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự tại bất tư nghị. Nếu hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hoặc Ưu bà tắc, Ưu bà di lỡ phạm giới căn bản, tụng xong bảy biến liền trở lại được giới phẩm thanh tịnh. Tụng hai mươi mốt biến, tiêu diệt các tội: Tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và tất cả chướng ngại trên bước tu hành đều trừ sạch. Hiện đời an lạc, thuận lợi,  được sự nhiếp thọ  của vô lượng Như Lai. Tụng một muôn biến, tâm Bồ đề hiển hiện nơi thân không quên mất. Thấy đức Phật phóng quang tụ trên đỉnh đầu. Người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh tâm tròn sáng mát mẻ, tiêu tan tất cả phiền não. Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy Phật A Di Đà cùng vô lượng muôn ức Bồ Tát vây quanh, an ủi, tiếp dẫn. Người niệm Phật tức khắc được sanh về Thượng phẩm ở Cực Lạc.

Source = KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Đời Tấn, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn ra Hán.  

Hòa Thuợng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn ra Việt văn.

Researched & Compiled by Gelong TENZIN OEDOK, Ph.D

(aka. Tỳ Kheo Thích Nguyên Thiện / Dao M. Le, Ph.D)

* * *

Your Comments

2 Comments so far

 1. Lê Văn says:

  Hồi xưa thầy tôi đọc có khác tí chút.Xin dưa ra đây để tham khảo ,có gì sai xin lượng thứ :
  Vãng sinh thần chú
  Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh như tịnh độ đà na li
  Phần tiếp theo như trên nhưng còn phần cuối là
  Quan âm thế chí tọa liên đài Tiếp ngã kim giai đại thệ phả nguyện ly trần ai
  Nam mô bồ tát ma ha tát (3 lần) .Hết.

 2. Lê Văn says:

  Ý nghĩa của chú vãng sinh thầy tôi nói với tôi là người thường (không phải phật tử) khi đi đêm qua chỗ nghĩa địa hay nơi tối tăm thì bấm quyết rồi mới đọc bài này ,sẽ tránh được ma tà ,nguy hiểm vô hình.
  Lạ là bài chú này theo thầy tôi nói lại là của ông chú vốn là một phù thủy cao tay chứ không phải sư.
  Về bấm quyết thì tùy từng tuổi có cách bấm khác nhau chứ không giống cho mọi người.


Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes