Biên khảo, Nghi quỹ

TÁN DƯƠNG 21 ĐẤNG PHẬT MẪU QUÁN ÂM

0 Comments 25 September 2012

TÁN DƯƠNG 21 ĐẤNG PHẬT MẪU QUÁN ÂM

Lama Zopa Rinpoche

 * * *

TRIỆU THỈNH

Kính lạy Phật Mẫu Quán Âm,

Từ cõi Phổ Đà La thanh tịnh,

Sinh ra từ chủng tự TAM xanh,

Với đức Phật A Di Đà trụ trên đảnh,

Hàng trang vi diệu, Mẹ của đức Phật ba thời

Kính lạy Phật Mẫu Quán Âm cùng chư vị tùy tùng

Xin hãy cùng về đây chứng minh gia hộ.

*

ĐẢNH LỄ

Chư Thiên thiện Thần đều cúi đầu đảnh lễ

Dưới gót chân sen của Phật Mẫu Quán Âm,

Là bậc đại cứu độ của mọi loài khốn khó.

Đối trước Phật Mẫu Quán Âm,

Con chí thành đảnh lễ. 

*

TÁN DƯƠNG

OM! Kính lạy đấng đại cứu độ Quán Âm tôn kính.

01

Kính lạy đức Quán Âm,

Bậc đại hùng thần tốc,

Mắt nhanh như tia chớp

Đản sinh từ nhụy sen,

Trổ từ giọt nước mắt,

Của Quán Âm đại sĩ,

Là đấng đại cứu độ

Của cả ba thế giới.

02

Kính lạy đức Quán Âm,

Khuôn mặt Ngài tròn đầy,

Như trăm vầng trăng thu,

Tỏa rạng ngời ánh sáng,

Của hàng vạn thiên hà

03

Kính lạy đức Quán Âm,

Đản sinh từ nhụy sen,

Màu vàng tỏa ánh biết,

Tay trang nghiêm sen quý,

Ngài là bậc hiện thân

Của mọi hạnh siêu việt:

Bố thí và Tinh tấn,

Hàng phục và Khổ hạnh,

Kiên nhẫn và An định,

Là cảnh giới của Ngài.

04

Kính lạy đức Quán Âm,

Là mũ miện cao quý,

Của Mười phương Phật đà,

Hàng phục vô lượng ma,

Viên mãn hạnh toàn hảo,

Ngài là chốn nương tựa,

Của tất cả những người

Con các đấng Thế Tôn.

05

Kính lạy đức Quán Âm,

Với hai chữ nhiệm mầu

TUTTARA và HUM,

Ngài rót đầy ba cõi,

Dục, Sắc và Vô sắc,

Đạp rung bảy thế giới,

Nhiếp thọ khắp chúng sinh.

06

Kính lạy đức Quán Âm,

Là bậc mà Chư Thiên:

Đế Thích, Tích Lịch Thiên,

Phạm Thiên, Phong Lôi Thần,

Và các bậc Đế Thiên,

Đều hết lòng sùng kính,

Cùng tất cả quỉ thần:

La Sát, Càn Thát Bà,

Và cả loài Dạ Xoa.

Đều hết lòng tôn vinh.

07

Kính lạy đức Quán Âm,

Với âm TRAT và PHAT,

Ngài phá hủy toàn bộ,

Mọi luân xa huyền thuật,

Đôi chân Ngài nhấn xuống,

Bàn chân phải co lại

Và chân trái duỗi ra

Ngài bốc cháy bừng bừng,

Thành muôn trùng lửa xoáy.

08

Kính lạy đức Quán Âm,

Đấng đại hùng đại lực,

Với chủng tự TURE,

Diệt đội quân Ma vương,

Gương mặt Ngài đóa sen,

Đầy oai thần hung nộ,

Quét sạch quân thù địch,

Không chừa sót một ai.

09

Kính lạy đức Quán Âm,

Tay rạng ngời trang nghiêm,

Ấn Tam Bảo nơi tim,

Cùng bánh xe Chánh pháp,

Phóng ra ánh sáng lớn,

Chiếu tỏa khắp mười phương.

10

Kính lạy đức Quán Âm,

Đỉnh đầu Ngài tỏa rạng,

Nguồn áng sáng tươi vui,

Giọng cười TUTTARA,

Nở giòn tan rộn rã,

Thu phục hết toàn bộ,

Ma vương cùng Thiên vương.

11

Kính lạy đức Quán Âm,

Ngài triệu tập tất cả,

Chư hộ Thần sở tại,

Chủng tự HUM oai nộ,

Rung chuyển toàn thế giới,

Cứu vớt khắp chúng sinh,

Thoát mọi cảnh bần cùng.

12

Kính lạy đức Quán Âm,

Đảnh đầu điểm trăng non,

Đầy ngọc châu sáng chói,

Từ trong lọn tóc Ngài,

Là Phật A Di Đà.

Phóng tỏa hào quang lớn,

Sáng vô lượng vô biên.

13

Kính lạy đức Quán Âm,

Giữa biển lửa cháy rực,

Sánh bằng lửa hoại kiếp,

Ngài an định tự tại,

Với chân phải đưa ra

Và chân trái thu vào

Đầy hỷ lạc xung quanh,

Làm hủy hoại hết thảy,

Mọi đội quân thù địch.

14

Kính lạy đức Quán Âm,

Với ánh mắt oai thần,

Bàn tay vỗ mặt đất

Và bàn chân trấn đạp

Cùng với chủng tự HUM

Ngài chinh phục bảy địa.

15

Kính lạy đức Quán Âm,

Bậc đại hỷ đại đức,

Là cảnh giới đại lạc

Của niềm vui Niết bàn.

Với SVAHA và OM,

Ngài chiến thắng toàn bộ

Mọi tà ma ác quỉ.

16

Kính lạy đức Quán Âm,

Cùng tùy tùng hỷ lạc,

Xé tan mọi sắc tướng,

Của thân xác kẻ thù.

Mười chủng tự trang nghiêm,

Lời nói Ngài mầu nhiệm

HUM và chú trí tuệ

Phổ độ khắp chúng sinh.

17

Kính lạy đức Quán Âm,

Ngài dậm chân: TURE!

Chủng tự mang sắc HUM,

Làm chấn động rung chuyển,

Cả tam thiên thế giới,

Cùng ba ngọn núi lớn,

Tu Di, Man-Da-Ra

Và núi Vin-Dhy-A.

18

Kính lạy đức Quán Âm,

Trên tay là vầng trăng,

In bóng hình ngọc thỏ

Tựa biển hồ cõi Thiên,

Với hai lần TARA

Cùng với linh tự PHAT,

Ngài khiến cho tất cả

Mọi chất độc tiêu tan.

19

Kính lạy đức Quán Âm,

Là nơi chốn nương tựa,

Của tất cả Thiên Vương,

Chư Thiên, Khẩn Na La;

Khoát áo giáp lộng lẫy

Mang niềm vui trong sáng

Đến cho khắp mọi loài,

Phá tan mọi ác mộng

Cùng với mọi tranh chấp.

20

Kính lạy đức Quán Âm,

Với đôi mắt Nhật Nguyệt

Tỏa áng sáng rạng ngời,

Ngài thốt lên hai lần

Âm HARA, cùng với

Một lần TURRARA

Diệt tan dịch truyền nhiễm.

21

Kính lạy đức Quán Âm,

Trong sáng ba Chân Như

Sung mãn lực tự tại,

Dẹp tan quân ác ma

La Sát và Dạ Xoa.

Trước TURE tuyệt bậc,

Con chí thảnh đảnh lễ.

22

Trên đây là hai mốt

Lời tán dương cúng dường,

Đảnh lễ đức Quán Âm,

Cùng chân ngôn của Ngài.

Đọc bài tán dương 21 đấng Phật Mẫu Quán Âm – 3 lần

OM! TARE TUTTARE TURE SOHA (108 lần)

(Tụng chú này càng nhiều càng tốt)

Trích Nghi thức tụng niệm FPMT, tập 1, quyển 7.

Lama Zopa Rinpoche biên tập

Hồng Như chuyển Việt ngữ

Bản dịch tạm tháng 09.2005

* * *

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes