Kinh điển, Nghi quỹ

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI (CẦU AN)

0 Comments 09 August 2012

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI

(NGHI THỨC CẦU AN) 

* * *

Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn:

OM RAM (3 lần)

Chú Đốt Hương

Khói hương tạo hình thể

Thông suốt cả ba cõi

Năm Uẩn đều thanh tịnh

Ba Độc tự lặng yên.

OM! ĐẠC MA ĐA TU – A NU GA TA – SỜ-VA HA (3 lần)

 (Cắm hương lên bàn thờ rồi nguyện hương)

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng Pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

 NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Sám Hối

 Xưa con tạo bao nhiêu nghiệp ác

Thảy đều do ba độc: tham, sân, si

Tùy theo thân, miệng, ý phát sinh ra

Nay hết thảy con xin sám hối.

Bao nghiệp chướng sâu dầy như thế

Đều tiêu tan một chút không còn

Niệm niệm trí soi cùng Pháp giới

Rộng cứu chúng sinh không thoái chuyển.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn:

 RI PA, RI PA TÊ, KU HA, KU HA TÊ, TỜ-RA NI TÊ, NI GA LA RI TÊ, VI MA RI TÊ, SỜ-VA HA (7 lần)

Tán Lễ Phật

 Đấng Pháp Vương Vô Thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp Trời người

Cha lành chung bốn loài

Con nay theo nhất niệm

Trừ diệt nghiệp ba kỳ

Ca ngợi cùng xưng tán

Muôn đời không cùng tận.

 

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước chư Phật thân con ảnh hiện

Dưới chân ngài đỉnh lễ Quy Y.

 

Thọ Trì Tam Quy:

1. Trong Tam Giới chẳng có gì quý hơn là Phật Bảo. Nay con xin quy y Phật Bảo (1 lễ).

Sau khi quy y Phật Bảo rồi. Nguyện cho con mau chóng đạt đến sự sáng suốt hoàn toàn, thông hiểu như thật Lý Sự của vạn vật để rốt ráo xa lià phiền não khổ đau , chấm dứt sinh tử luân hồi (1 lễ)

 OM! NA MÔ BÚT ĐA GIA (3 Lần, 1 lễ)

 2. Trong Tam Giới chẳng có gì quý hơn là Pháp Bảo. Nay con xin quy y Pháp Bảo (1 lễ )

Sau khi quy y Pháp Bảo rồi. Nguyện cho con thường gặp Chính Pháp giải thoát, luôn tu tập được Chính Pháp giải thoát và chứng đạt được Chính pháp giải thoát. Ngoài ra con mau chóng đạt được sự định tĩnh, tự tri, tự giác, tự chủ, điệu dụng, vị tha ngay trong đời hiện tại này. (1 lễ)

OM! NA MÔ ĐẠC MA GIA (3 lần, 1 lễ)

3. Trong Tam Giới chẳng có gì tôn quý hơn là Tăng Bảo. Nay con xin quy y Tăng Bảo (1 lễ)

Sau khi quy y Tăng Bảo rồi. Nguyện cho con thường gặp các Bậc Đạo Sư chân chính, các vị đã điều phục thân tâm vượt thoát tham dục phiền não và giúp cho con mau chóng vượt thoát các tâm ý: Ảo tưởng kiêu mạn, ganh tị tranh đấu, hoài nghi tự kiêu, trì độn mù quáng, tham dục thèm khát, giận dữ oán hận để Tịnh Hoá được các KHỔ, CHƯỚNG, HOẶC trong sáu nẻo. Ngoài ra con luôn luôn đạt được cuộc sống: Hiền thiện, ngay thẳng, mực thước, chân chính, vị tha ngay trong đời hiện tại này. (1 lễ)

 OM! NA MÔ SĂNG GA GIA (3 lần, 1 lễ )

 

Thọ Trì Ngũ Giới:

1. Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự sát sinh. Nguyện cho con và tất cả chúng sinh được trường thọ.

2. Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự trộm cắp . Nguyện cho con và tất cả chúng sinh đạt được những sự mong cầu.

3. Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự tà dâm. Nguyện cho con và tất cả chúng sinh dứt trừ được sự tham muốn thấp hèn.

4. Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự nói dối. Nguyện cho con và tất cả chúng sinh đạt dược sự an tịnh của một tâm hồn chân thật.

5. Con xin vâng giữ Pháp Học là lánh xa sự uống rượu và các chất say. Nguyện cho con và tất cả chúng sinh đứt trừ được sự điên đảo ngu dốt.

Sau khi thọ trì TAM QUY, NGŨ GIỚI: Con xin đỉnh lễ tất cả chư Phật Như lai, chư vị Bồ Tát, chư vị Duyên Giác, chư Vị Thanh Văn Giác , chư vị Hộ pháp thường ở khắp mười phương.

- Nam Mô Quá khứ THIÊN QUANG TỊNH TRỤ VƯƠNG NHƯ LAI (1 lễ)

- Nam Mô Chính Pháp Giáo Chủ THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI (1 lễ)

- Nam mô Quán Âm Bản Sư VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (1 lễ)

- Nam mô Quán Âm Bản Thể CHÍNH PHÁP MINH NHƯ LAI (1 lễ)

- Nam mô THÍ VÔ ÚY QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát(1 lễ)

- Nam mô Đại Bi THANH CẢNH QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát (1 lễ)

- Nam mô Hoá Tôn Thiên Đạo NHƯ Ý LUÂN QUÁN THẾ ÂM Bồ tát (1 lễ)

- Nam mô Hoá Tôn Tu La Đạo THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM Bồ Tát (1 lễ)

- Nam mô Hoá Tôn Nhân Gian Đạo CHUẨN ĐỀ QUÁN THẾ ÂM Bồ tát (1 lễ)

- Nam mô Hóa Tôn Nhân Gian Đạo BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH QUÁN THẾ ÂM Bồ Tát (1 lễ)

- Nam mô Hoá Tôn Súc Sinh Đạo MÃ ĐẦU QUÁN THẾ ÂM Bồ Tát ( 1 lễ )

- Nam mô Hoá Tôn Ngã Quỷ Đạo THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM Bồ Tát (1 lễ)

- Nam mô Hoá Tôn Địa Ngục Đạo THÁNH QUÁN THẾ ÂM Bồ Tát (1 lễ )

- Nhất Tâm kính lễ Nhị Thập Bát Bộ Chúng: Câu triệu sứ giả Bộ – Lực sĩ sứ giả Bộ – Đại lực Thiên Bộ – Khoáng dã quỷ thần Bộ – Thủy thần Bộ – Thiện thần Bộ – Thần tướng Bộ – Đấu chiến thần Bộ – Sơn thần Bộ -  Lưu hành thần Bộ – Phạm Thiên Bộ – Na Hàm thiên Bộ – Đế Thích thiên Bộ – Dục Giới Thiên nữ Bộ -  Càn Thát Bà Bộ – Dạ Xoa thần mẫu Bộ – Cưu Bàn Trà Bộ – Hộ Thế Thiên Bộ – Điểu Vương Bộ – Đại Tiên Bộ – Đại Dược Xoa Bộ – Phương Bá Dược Xoa Bộ – Xà Long Bộ – Hải Long vương Bộ – Phi Thiên chúng Bộ – Phi Nhân Bộ – Lôi Điển thần Bộ – Địa Quỷ Thần Bộ. (3 lễ)

 Nay con trì tụng Chú Đại Bi

Nguyện xin Tam Bảo thương nhiếp thọ

Nguyện xin Bản Tôn thương nhiếp thọ

Nguyện xin Hộ Pháp thường ủng hộ.

OM! PA ĐỜ-MA CHẮC KỜ-RA, SĂM KHA GA ĐA, ĐA RA NI, NI LA CĂN THA , SÍT ĐI GIA, HÙM (3 lần)

Tự tính của con vốn thanh tịnh

Như tự tính thanh tịnh của các pháp.

 OM! SỜ-VA PHA VA, SÚT ĐA SẠC VA ĐẠC MA, SỜ-VA PHA VA, SÚT ĐA, U HÀM (3 lần)

Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn:

OM! A RÔ LÍCH, SỜ-VA HA  3 lần)

Diệt Nghiệp Chướng Chân Ngôn:

OM! PỜ-RA MA NI, PA TI  SỜ-VA HA (3 lần)

Bạch Tản Cái Kiên Giáp Hộ Thân Chân Ngôn:

HÙM, MA MA  HÙM,  NI (3 lần)

An Địa Thiên Chân Ngôn:

NA MẮC SA MĂN TA BÚT ĐA NÂM, OM! ĐU RU, ĐU RU, ĐÊ VI, SỜ-VA HA (3 lần)

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn:

OM! GA GA NA, SĂM PHA VA, VẮC RA HỐC (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯƠNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Cúi lạy Đại Bi Quán Âm Chủ

Nguyện lực rộng sâu thân tướng đẹp

Ngàn tay trang nghiêm hộ trì khắp

Ngàn mắt quang minh chiếu mọi nơi

Trong lời chân thật diễn Mật ngữ

Trong tâm Vô Vi khởi Tâm Bi

Mau khiến đầy đủ các mong cầu

Vĩnh viễn diệt trừ các tội nghiệp

Trời, rồng, Chúng thánh đồng Từ hộ

Trăm ngàn Tam Muội liền huân tu

Tâm thọ trì là phướng Quang Minh

Thân thọ trì là tạng Thần thông

Rửa sạch trần lao qua biển khổ

Mau chứng Bồ Đề, Môn phương tiện

Nay con xưng tụng thệ quy y

Nguyện ước theo Tâm, mau viên mãn.

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau biết tất cả Pháp

- Nam mô Đại Bi Quán Thế âm

Nguyện con sớm được mắt Trí Tuệ

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau độ tất cả chúng

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm được phương tiện khéo

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau ngồi thuyền Bát Nhã

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm được qua biển khổ

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm được Đạo Giới Định

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con mau gặp nhà Vô Vi

-  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

Nguyện con sớm đồng Thân Pháp Tính.

* Nếu con hướng về nơi non đao

Non đao tức thời liền sụp đổ

* Nếu con hướng về lửa nước sôi

Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt

* Nếu con hướng về cõi Địa ngục

Địa ngục liền tự mau tiêu diệt

* Nếu con hướng về loài Ngã quỷ

Quỷ đói liền được tự no đủ

* Nếu con hướng về chúng Tu La

Tu la tâm ác tự điều phục

* Nếu con hướng về chúng Súc sinh

Súc sinh tự được đại trí.

Xưng tán

Thánh Quan tự tại

Cổ Phật thùy hình

Nhất Thiên Thủ Nhãn triển từ tâm

Cửu giới bạc trầm luân

Thần chú công thâm

Vạn thiện tất biền tăng.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni.

1) Na mô rát na tờ-ra gia gia

2) Na mắc a ri-gia a va lô ki tê sờ-va ra gia, bô đi sát toa gia, ma ha sát toa gia, ma ha ca lô ni ca gia

3) Sạc va ban đa na, chê đa na ,ca ra gia

4) Sạc va vi-gia đi, pờ-ra sá ma na, ca ra gia

5) Sạc va ti ti-du, phăn đờ-ra va, vi na sá na, ca ra gia

6) sạc va pha dê si-dô, ta ra nạ, ca ka gia

7) Ta sờ-mai, na ma sờ-kờ-rật toa

8) I măm à ri-gia a va lô ki tê sờ-va ra gia, lăm ta pha_ Ni la căn tha, na ma, hờ-rật đa gia, ma bờ-ra ta, ích chi-ya mi

9) Sạc va rờ-tha, sa đa năm, sút đăm

10) A di giăm, sạc va phu ta năm

11) Pha va, mác ga, vi sút đa căm

12) Ta đi-gia tha

13) Om

14) A lô kê

15) A lô ca, ma ti

16) Lô ca ti, vi cờ-răm tê

17) Hê ! Ha rê, a ri-gia a va lô ki tê sờ-va ra, ma ha sát toa gia

18) Hê ! Bô đi sát toa

19) Hê ! Vi ri-gia bô đi sát toa

20) Hê ! ma ha ca ru ni ca, sờ-ma ra, hờ rật đa gia

21) Hê ! Hê ! Ha rê, a ri-gia a va lô ki tê sờ-va ra

22) Ma hê sờ-va ra

23) Pa ra mai tờ-ra, chít ta

24) Ma ha ca ru ni ca

25) Ku ru, ku ru, các măm

26) Sa đa gia, sa đa gia vi đi-gia

27) Nị hê, nị hê, mê va răm

28) Ca măm ga ma , vi ga ma

29) Sít đa dô gê sờ-va ra, đu ru đu ru

30) Vi giăng ti , ma ha vi giăng ti, đa ra đa ra

31) Đa rê, in đờ-rê sờ-va ra

32) Cha la, cha la

33) Vi ma la, a ma la, a mờ-rật tê

34) A ri-gia a va lô ki tê sờ-va ra, di na kờ-rật-sờ na

35) Da ta, ma ku ta, va răm ma, pờ-ra răm ma

36) Ma ha sít đa vi đi-gia đà ra

37) Ma la, ma la, ma ha a ma la

38) Ba la, ba la, ma ha a ba la

39) Cha la, cha la, ma ha a cha la

40) Kờ-rật-sờ-na, vờ-rật na_ kờ-rật-sờ-na, pa kờ-sa, đi rờ-gha ta na

41) Hê ! Ma ha pa đờ-ma ha sờ-ta

42) Cha ri-gia, cha ri-gia, ni sá cha ri-gia sờ-va ra

43) Kờ-rật-sờ-na sác pa, kờ-rật toa di dô pa vi tờ-ra

44) Ê hi dê hi, ma ha va ra ha mu kha

45) Tờ-ri pu ra, đa ha nê, sờ-va ra

46) Na ra gia na, ru pa

47) Va ra mác ga, đa ri

48) Hê ! Ni la căn tha

49) Hê ! Ma ha ha ra, ha ra vi sa ni rờ-di ta

50) Lô ca si-gia

51) Ra ga vi sa, vi na sá na

52) Đờ-đi sa vi sa, vi na sá na

53) Mô ha vi sa, vi na sá na

54) Hu lu, hu la, ma ha hu lu

55) Ha rê, ma ha pa đờ-ma na tha

56) Sa ra, sa ra

57) Si ri, si ri

58) Su ru, su ru

59) Bút đa gia, bút đa gia

60) Bốt đa gia, bốt đa gia

61) Hê ! Mai tờ-rê ni la căn tha

62) Ê hi dê hi, va ma, sờ-thi ta, sim ha mu kha

63) Ha sa, ha sa

64) Mung cha, mung cha

65) Ma ha ta ta ha sa

66) Ê hi dê hi, Păm

67) Ma ha sìt đa dô gê sờ-va ra

68) Sa na, sa na, va cha

69) Sa đa gia, sa đa gia vi đi-gia

70) Sờ-ma ra, sờ-ma sa, săm

71) Pha ga văm, tăm

72) Lô ki ta, vi lô ki tăm

73) Lo kê sờ-va ra, ta tha ga ta

74) Đa đa hi mê, sạc va sát toa

75) Đa rờ-sá na, ca ma si-gia

76) Đa rờ-sá năm, pờ-ra kờ-ra đa gia , ma na

77) Sít đa gia, sờ-va ha

78) Ma ha sít đa gia, sờ-va ha

79) Sít đa dô gê sờ-va ra, sờ-va ha

80) Ni la căn tha, sờ-va ha

81) Ma ha va ra ha mu kha gia, sờ-va ha

82) Ma ha sim ha mu kha gia, sờ-va ha

83) Sít đa vi đi-gia đa ra gia, sờ-va ha

84) Kờ-rật-sờ-na sác pa, kờ-rật toa di dô pa vi tờ-ra, sờ-va ha

85) Ma ha mu kờ-ta đa ra gia, sờ-va ha

86) Chắc kờ-ra, du đa gia, sờ-va ha

87) Pa đờ-ma ha sờ-ta gia, sờ-va ha

88) Săng kha sábờ-đa ni, bút đa gia, na gia, sờ-va ha

89) Va ma sờ-căn đa , vi sa sờ-thi ta, kờ-rât-sờ-na, di na gia, sờ-va ha

90) Vi-gia ghờ-ra, cha ma ni va sa na gia, sờ-va ha

91) Lô kê sờ-va ra gia, sờ va ha

92) Sạc va sít đê sờ-va ra gia, sờ-va ha

93) Na mô pha ga va tê, a ri-gia a va lô ki tê sờ-va ra gia, bô đi sát toa gia, ma ha sát toa gia, ma ha ca ru ni ca gia.

94 ) Om! sít đi giăn tu, man tờ-ra, pa đa gia, sờ-va ha

(Trì Tụng Đà La Ni trên 5 lần)

 

Liên Hoa Bộ Tâm Chân Ngôn:

OM! A RÔ LÍCH, SỜ-VA HA (108 lần)

Quán Âm Tâm Chân Ngôn:

OM! MA NI PAD- MÊ HÙM (108 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Tùy Tâm Chú:

OM! VẮC RA, ĐẠC M , HƠ- RÍCH (108 lần)

Thanh Cảnh Quán Âm Chân Ngôn:

OM! LÔ KÊ, DI-VA LA, RA DA, HỜ-RÍCH (108 lần)

Hộ Pháp Đại Bi Chân Ngôn - Nhị Thập Bát Bộ Chân Ngôn:

KU RU , KU RU , TU RU , TU RU, TỤ RU , TỤ RU , SI RI , SI RI , SU RU, SU RU , TỜ-RA DI-VA RA , SỜ-VA HA (3 lần)

Tự tại Thiên Chân Ngôn:

OM! PỜ-RA NI ĐỜ-MA TI , PHY GIẮC , SỜ-VA HA (3 lần)

Đế Thích Thiên Chân Ngôn:

OM! SA KỜ-RA GIA , SỜ-VA HA (3 lần )

Tỳ Sa Môn Thiên Chân Ngôn:

 OM! VAI SỜ-RA VA NA GIA , SỜ-VA HA (3 lần)

Ha Lị Đế Mẫu Tâm Chân Ngôn:

OM! TÔ ĐẠ , MA RI KA HI TÊ , SỜ-VA HA (3 lần)

Cát Tường Thiên Nữ Tâm Chân Ngôn:

OM! MA HA , SỜ-RI GIA DÊ , SỜ-VA HA (3 lần)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Khi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành và xem xét kỹ về hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Ngài soi thấy Tự Tính của nhóm năm Uẩn thảy đều trống rỗng.

 Ngài bảo ông Xá Lợi Phất Tử rằng: “Hình Chất là trống rỗng, tính trống rỗng cũng là Hình Chất. Hình Chất chẳng khác với tính trống rỗng, tính trống rỗng chẳng khác với Hình Chất. Chính Hình Chất là tính trống rỗng, chính tính trống rỗng là Hình Chất. Bốn Uẩn : Cảm giác, Tri giác, Tạo ứng, nhận thức cũng đều như vậy.

 Này Xá Lợi Tử ! Tính trống rỗng của tất cả Pháp vốn không có Tướng: Chẳng sinh chẳng diệt, chẳng cấu nhiễm chẳng lìa cấu nhiễm, chẳng giảm bớt chẳng tăng thêm.

 Chính vì thế cho nên trong tính trống rỗng ấy , không có hình chất, không có cảm giác, không có tri giác, không có tạo ứng, không có nhận thức. Không có : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có : Hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, Pháp cảnh. Không có giới của mắt cho đến không có giới nhận biết của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm dứt vô minh, cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có : Khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não. Không có Trí, không có Đắc, không có Chứng.

 Như vậy nhờ không có Sở Đắc mà các vị Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên không có tâm chướng ngại. Do không có Tâm chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi sự điên đảo, cuối cùng đạt được Niết Bàn.

 Hết thảy chư Phật ba đời đều y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác mà hiện thành Chính Giác.

 Vì thế nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là lời chú nguyện to lớn, là lời chú nguyện sáng tỏ, là lời chú nguyện vô thượng, là lời chú nguyện không có gì sánh bằng, hay chận đứng tất cả khổ não và đấy là sự chân thật không giả dối.

Cho nên nói BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA GIẢI THOÁT CHU. Liền nói chú là: GA TÊ, GA TÊ, PA RA GA TÊ, PA RA SĂM GA TÊ, BÔ ĐI, SỜ-VA HA (3 lần)

 

Niệm Hồng Danh và Hồi Hướng Hộ Pháp:

Kính lạy đời quá khứ

CHÍNH PHÁP MINH NHƯ LAI

Chính là đời hiện nay

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Bậc thành công đức diệu

Ở trong một thân tâm

Hiện ra ngàn tay mắt

Soi thấy khắp Pháp Giới

Hộ trì các chúng sinh

Khiến phát lòng Đạo sâu

Dậy trì chú viên mãn

Cho xa lìa đường ác

Được sinh trước Như Lai

Những tội nặng vô gián

cùng bệnh ác lâm thân

Khó nỗi cứu vớt được

Cũng đều khiến tiêu trừ

Các Tam Muội , Biện tài

Sự mong cầu hiện tại

Đều cho được thành tựu

Quyết định chẳng nghi sai

Khiến mau được Ba Thừa

Và sớm lên Phật Quả

Sức uy thần công đức

Khen ngợi chẳng thể hết

Cho nên con một lòng

Quy mệnh và đỉnh lễ.

- Nam mô Quá khứ THIÊN QUANG TỊNH TRỤ VƯƠNG NHƯ LAI (3 lần)

- Nam mô Quá khứ QUÁN ÂM NHƯ LAI (3 lần)

- Nam mô Quá khứ CHÍNH PHÁP MINH NHƯ LAI (3 lần)

- Nam mô THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI (3 lần)

- Nam mô A DI ĐÀ NHƯ LAI (3 lần)

- Nam mô ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

- Nam mô ĐẠI BI THANH CẢNH QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát (108 lần)

- Nam mô ĐẠI BI THÁNH CHÚNG NHỊ THẬP BÁT BỘ HỘ PHÁP (3 lần)

Trời, Rồng, A Tu La , Dạ Xoa

Đến nghe Phật Pháp nên chí tâm

Ủng hộ Phật Pháp mãi trường tồn

Mỗi mỗi siêng tu lời Phật dạy

Bao nhiêu Hữu Tình đến chốn này

Hoặc trên đất bằng hoặc hư không

Thường đối người đời khởi Tâm Từ

Ngay đêm tự mình nương Pháp ở.

 

Nguyện các Thế Giới thường an ổn

Vô biên Phước Trí lợi quần sinh

Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ

Xa lìa các khổ về Viên Tịch

Hằng dùng hương GIỚI xoa vóc sáng

Thường khoác áo ĐỊNH để an thân

Hoa DIỆU BỒ ĐỀ trang nghiêm khắp

Tuy theo chỗ ở thường an lạc.

Phổ Thế Minh Phi Chân Ngôn:

OM! LÔ CA, A LÔ CA, CA RA GIA, SẠC VA: ĐÊ VA, NA GA, GIẮC KỜ-SA, GĂN ĐA RỜ-VA, A SU RA, GA RU ĐA, KIM NA NA, MA HÔ RA GA, HỜ-RẬT ĐA GIA, A NI-GIA , A KA RỜ-SÁ GIA, VI CHI TỜ-RA, GA TI, SỜ-VA HA (3 lần)

Phục Nguyện:

 - Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh cho con được tăng trưởng thiện căn công đức do sự Trì Chú, xưng niệm Hồng Danh của ngày hôm nay và tất cả duyên lành mà con đã gieo sâu từ bấy lâu nay trong Phật Pháp đều trở thành một mãnh lực vô cùng mát mẻ, để dập tắt tất cả ác pháp đang ngủ ngầm trong tâm con như: Tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, oan trái, oán thù và luôn tất cả các pháp trầm luân như: Ái dục lậu phiền não – Tư duy lậu phiền não – Tái sinh lậu phiền não – Vô minh lậu phiền não và Cầu xin đấng đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho con, duyên chướng trong ngoài, thảy đều dứt sạch, con cũng như chúng sanh hạnh nguyện đều được viên thành, mở tánh thấy biết, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp chuyên cần, tu nhân Tịnh Độ. Xin đem công đức này hướng về đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đồng trên báo tứ ân trọng, dưới tế ba đường khổ. Nguyện Pháp giới chúng sanh thoát khỏi luân hồi, đồng về cõi Phật. (1 lễ)

 - Cầu xin Tam bảo chứng minh gia hộ độ trì cho Cửu Huyền Thất Tổ, Tiền Tổ Hậu Tổ, Nội Ngoại Gia Tiên, Cha Mẹ nhiều đời của con, Trăm Quan Cựu Thần, lục thân quyến thuộc trong kiến họ…… cùng các oan gia trái chủ, vong nhân giác linh trong pháp giới, thắm nhuần oai đức, đồng hạnh, đồng tu, đều nương nhờ theo Phật Lực, được tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ, vãng sanh Tây phương lạc quốc vui mùi Phật đạo. (1 lễ)

 - Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh, từ bi gia hộ độ trì cho tất cả pháp giới chúng sanh, sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội, ra khỏi u đồ, nhất tâm tu hành chánh pháp. Phát tâm bồ đề, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, trang nghiêm tịnh độ, phước huệ đồng tu, thiện căn tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, dữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nguyện pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. (1 lễ)

- Cầu cho tất cả chúng sinh thường được an vui. (1 lễ)

- Cầu cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não. (1 lễ)

- Cầu cho tất cả chúng sinh sớm khởi Từ Bi. (1 lễ)

- Cầu cho tất cả chúng sinh đều thành Phật Đạo. (1 lễ)

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (1 lễ)

 

Tăng Đức Hạnh Chân Ngôn:

OM! SĂM PHA RA, SĂM PHA RA, VI MA NÁ, KỜ- SA RA, MA HA VẮC RA HÙM.

OM! SỜ-MA RA, SỜ-MA RA, VI MA NÁ, KỜ-SA RA, MA HA VẮC RA HÙM (3 lần)

 

Bổ Khuyết Chân Ngôn:

 OM! ĐU RU, ĐU RU, GIA DÊ, MU KHÊ, SỜ-VA HA (3 lần).

Lễ vãn:

 Trì chú công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước đều hồi hướng

Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm

Mau lìa khổ não chứng Bồ Đề.

 NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO (3 lần, 9 lễ)

 * * *

Share your view

Post a comment

© 2016 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes