Nghi quỹ

BẠCH Y QUÁN ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ (QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TÙY CẦU THẦN CHÚ)

0 Comments 22 August 2012

BẠCH Y QUÁN ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

(QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TÙY CẦU THẦN CHÚ)

HUYỀN THANH

* * *

Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn:

OM – TU RÊ, TURÊ,MAHA TU RÊ, TU TU RÊ, SỜ-VA HA ( 21 Lần )

Tịnh Thân Nghiệp Chân Ngôn:

OM- TU TA RÊ, TU TA RÊ, TU MA RÊ, SỜ-VA HA ( 21 Lần )

Tịnh Ý Nghiệp Chân Ngôn:

OM- VẮC RA, TỜ-RẠT, HA HA HỘC ( 21 Lần )

Tự Tính Chân Ngôn:

Tự Tính của con vốn thanh tịnh

Như Tự Tính thanh tịnh của các Pháp.

OM- SỜ-VA PHA VA SÚT ĐA, SẠC VA ĐẠC MA SỜ-VA PHA VA SÚT ĐA, U HĂM (21 Lần)

An Thổ Địa Chân Ngôn:

NA MẮC SA MĂN TÁ BÚT ĐA NĂM,OM- ĐU RU ĐU RU ĐÊ VI, SỜ-VA HA (21 Lần)

Bạch Y Quán Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú:

Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3 Lần, 3 Lạy)

NA MÔ BÚT ĐA GIA

NA MÔ ĐẠC MA GIA

NA MÔ SĂNG GA GIA

NA MẮC A RI GIA, A VA LÔ KI TÊ SỜ-VA RA GIA, BÔ ĐI SÁT TOA GIA, MA HA SÁT TOA GIA, MA HA CA RU NI CA GIA

TÁT ĐI-GIA THA: OM- DA LA VA ĐA, DA LA VA ĐA, DA HĂM VA ĐA, RA DA VA ĐA, RA DA VA ĐA – SỜ-VA HA

Thiên La Thần, Địa La Thần. Người lìa nạn, nạn lìa thân. Tất cả tai ương hóa bụi trần

(Trì Tụng Bài Chú trên 108, 1080 lần)

Ý Nghĩa của Chú Linh Cảm là:

NAMO BUDDHÀYA (Quy y Phật)

NAMO DHARMÀYA (Quy y Pháp)

NAMO SANGHÀYA (Quy y Tăng)

NAMAH ÀRYA AVALOKITE’SVARÀYA BODHISATVÀYA MAHÀSATVÀYA MAHÀ KARUNIKÀYA

(Quy mệnh Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi)

TADYATHÀ (Tuyên nói Thần Chú là)

OM (Ba Thân Quy Mệnh)

JALA VÀDA (Tính chất Trì Độn chậm chạp kém phước)

JALA VÀDA (Tình chất Trì Độn Chập Chạp kém phước)

JAHAM (Tính chất Vô Nhiễm thanh tịnh của hoa sen)

RÀJA VÀDA (Tính chất lanh lợi thông tuệ uy thế của vua chúa)

RÀJA VÀDA (Tính chất lanh lợi thông tuệ uy thế của vua chúa)

SVÀHÀ (Thành tựu tốt lành)

Toàn bài có thể diễn dịch là:

Quy Y Phật

Quy Y Pháp

Quy Y Tăng

Quy Mệnh bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Như vậy: OM! Căn tính trì độn kém cỏi của tôi và người khác đều nương theo tính chất thanh tịnh không nhiễm cấu của Hoa Sen mà thành tựu căn tính lanh lợi thông tuệ cao quý của Đế Vương.

HUYỀN THANH Kính Ghi

* * *

Share your view

Post a comment

© 2016 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes