Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VIII, PHẨM THIÊN NỮ CẬT VẤN THỨ MƯỜI SÁU

0 Comments 03 November 2011

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN

Quyển thứ VIII

MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN – THIỀN NHÂN

PHẨM THIÊN NỮ CẬT VẤN THỨ MƯỜI SÁU

Sau khi Phật Mẫu Chuẩn Đề thuyết xong bài kệ vi mật, ngài im lặng vào định Tổng Trì xuất sanh đại thần chú Mật Tạng Liên Trì Bửu Đảnh: Đát diệt tha, y lị my đế, đế lỵ mu đế, lí mỵ đế, nhuyển mê nhuyển ma, rị duệ nạp thử, nạp xoa rị duệ tram, yết ra noa phược, yết ra ca noa thấp tóa ha.

Bấy giờ nơi đảnh môn của Phật phóng ra muôn đạo hào quang soi sáng cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong đạo hào quang ấy bỗng hiện ra một Thiên Nữ đầu đội mão báu của Thiên Đế, thân mặc áo vàng ròng có nạm hồng ngọc, thanh ngọc, hoàng ngọc, bạch ngọc, hắc ngọc. Các loài rằn độc nhứt thế gian đều quấn chung quanh thân thể không lúc nào tạm rời, thị hiện giữa chúng hội làm cho bốn chúng đều giựt mình ngơ ngác kinh sợ, cho là việc chưa từng thấy, mọi người đều có lòng nghi ngờ.

Khi ấy ngài Thiên Nữ hiệu là Thường Cu Lợi Độc Nữ bước đến cung kính đảnh lễ ngài Sư Tử Hẩu Kim Cang Bồ-Tát mà nói rằng:

- Nay Thế Tôn đã vào định Tổng Trì. Rất mong Bồ-Tát vì tôi và cả thảy chúng sanh mà mở bày những nổi nghi lầm đang quấn lấy thân tâm của tôi và cả thảy chúng sanh. Xin Bồ-Tát từ bi nạp thọ lời thỉnh cầu này.

Ngài Sư-Tử Hẩu Kim Cang Bồ-Tát im lặng chấp thuận. Ngài Thường Cu Lợi Độc Nữ bạch rằng:

- Xin Bồ-Tát từ bi chỉ giáo cho chúng con được nhiều điều lợi ích về sau. Con là thân nữ ngủ trược, lại nghe Phật dạy: Thân nữ rất thô xấu độc ác, chẳng có tướng trượng phu giống như loài rắn độc đang nên kinh sợ. Ngưỡng mong Bồ-Tát chỉ dạy cho chúng con biết thân nữ rất đáng sợ hay rắn độc đáng sợ? Nếu thân nữ đáng sợ thì cớ gì Thế Tôn lại cho con núp trong hào quang của ngài? Nếu rắn độc đáng sợ thì tại sao thân hình của con phủ đầy rắn độc mà chẳng hề hấn chi? Nếu Bồ-Tát là thân nam tử thì thiệt chẳng phải là Bồ-Tát. Nếu Bồ-Tát là thân nữ nhơn thì thiệt chẳng phải là Bồ-Tát. Trong cả hai điều ấy xin ngài từ bi chỉ dạy cho con và chúng sanh đời sau thấy được chơn lý màu nhiệm ít có khó được này?

Bồ-Tát Sư Tử Hẩu nghe ngài Thường Cu Lợi Độc Nữ thưa hỏi như thế, cả thân đều nổi ốc giực mình lo sợ mà nghĩ rằng:

- Ngài Thường Cu Lợi Độc Nữ duyên cớ gì lại ở trong hào quang của đức Thế Tôn? Nếu ngài thị hiện giữa đại chúng mà thưa hỏi những duyên sự Bí-Mật này, chắc chắn ngài là hiện thân của chư Phật quá khứ. Ta không đủ sức kham nhẩn để trả lời câu hỏi này.

Khi ấy nơi A-Tỳ Địa Ngục ngài Quán Tự Tại Bồ-Tát thấy ánh hào quang của ngài Thường Cu Lợi Độc Nữ soi sáng đến chỗ tối tăm giúp cho chúng sanh nơi Địa Ngục mau được siêu thoát. Ngài Quán Tự Tại Bồ-Tát thị hiện phân thân đến giữa pháp hội của Phật Mẫu Chuẩn Đề hóa ra nghìn cánh sen báu xanh, đỏ, trắng, vàng ẩn hiện mây ngủ sắc rồi hiệp thành một tòa sen báu lớn ngự trên hư không như vào cảnh thần tiên trên thượng giới. Ngài Quán Tự Tại Bồ-Tát từ trên hư không bước xuống đến đảnh lễ ngài Thường Cu Lợi Độc Nữ rồi nói rằng:

- Tôi có nghe Nhơn Giả hỏi ngài Sư-Tử Hẩu Kim Cang Bồ-Tát những lời pháp mầu quí báu ẩn hiện ý chơn như mật nhiệm. Ví như trong vào cảnh thiền định, ngoài hiện tướng phàm phu, việc này không thể so sánh và bàn luận được. Nếu ngài hoan hỷ, tôi sẽ vì chúng Bồ-Tát mà mở bày những pháp Bí-Yếu khó thể nghĩ bàn này.

Lúc bấy giờ trong đại chúng Bồ-Tát đều kinh nghi sợ sệt mà nghĩ rằng: – Việc của Phật làm, lời của Phật nói khó so sánh và dẫn giải. Duyên cớ gì Bồ-Tát Quán Tự Tại dám đảm đương việc Phật pháp nặng nề như thế?

Ngài Quán Tự Tại biết được tâm niệm của chúng Bồ-Tát và ngài Kim Cang Sư Tử Hẩu. Nên đức Bồ-Tát dùng tiếng phạm âm thâm diệu ứng đối thích hợp vào tâm của tất cả đại chúng mà nói rằng:

- Thưa các Nhơn Giả! Ngài Thường Cu Lợi Độc Nữ đây chẳng phải là thân nữ, chẳng phải là thân nam, chẳng phải là thân Bồ-Tát, chẳng phải thân Phật. Lời nói của ngài cũng chẳng phải giả cũng chẳng phải chơn. Trong chỗ khó suy nghĩ này trừ Phật với Phật mới có thể tận cùng chỗ hiểu biết. Nay ở trong pháp hội các vị Bồ-Tát đều nghĩ rằng thân của ngài Thường Cu Lợi Độc Nữ là Phật thân của quá khứ nên mất chỗ chánh niệm, mà không thông đạt được chỗ trí huệ mạnh nhanh của các pháp. Ở nơi ba ngôi Tam Bảo các ngài đều đánh mất, tâm tư các ngài bị chuyển động mạnh thì làm sao gọi đó là Bồ-Tát?

- Các Nhơn Giả nên biết! Ngài Thường Cu Lợi Nữ dù thân là nam hay nữ cũng đều là thân giả hiệp, có chung một Phật tánh chẳng có gì dơ chẳng có gì sạch, chẳng có đúng hay sai. Do một niệm phân biệt mà mắc phải lỗi lầm hư vọng. Giả sử có người ngu thật tâm tầm cầu chơn lý giải thoát mà chẳng thể thấy được, đó chẳng phải là trí. Nhưng nếu có hạng người ngu thứ hai thật tâm tầm cầu chân lý giải thoát mà đạt được chỗ cứu cánh Niết Bàn, phải biết đó là trường hợp hy hữu hiếm có trong chốn nhân gian. Nếu có hạng người trí thứ hai thật tâm tầm cầu chơn lý giải thoát mà đạt được chỗ cứu cánh Niết Bàn, phải biết đó là bực đại sĩ hiếm có khó được trong chốn nhân gian.

- Các Nhơn Giả chớ nên xem trọng cái thiện cái ác cái đúng cái sai làm mất chỗ cân bằng của chánh niệm. Nếu tánh giác ngộ là chơn lý thì chơn lý chẳng có chỗ đúng sai, trắng đen, nam nữ. Nếu chơn lý có chỗ nam nữ thời chúng sanh sẽ không bao giờ giác ngộ để thành bực A-La-Hán, Bồ-Tát, Phật. Vì vậy chơn lý là chỗ nhiệm mầu của Luật nghi Giới. Tuy có chỗ cấm, ngăn, đoạn, lìa, ly diệt mà lúc nào cũng dung thông khai mở tịnh Phật quốc độ làm cho chúng sanh lần bước đến đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

- Các Nhơn Giả nên biết! Ví như có một người chủ dựng lên một căn nhà lớn bằng các loại gỗ quí. Căn nhà ấy chung quanh đều đóng bít, chỉ chừa lại cửa cái cửa sổ và cửa sau. Khi người chủ ra đi thì khóa cửa lại, khi trở về thì mở cửa ra, khi đi ngủ thì đóng cửa cài then và đốt đèn, khi trời sáng thời mở then cửa và tắt đèn. Chơn  lý của chư Phật cũng lại như vậy. Lúc vì bực Thánh Nhơn, Bồ-Tát mà nói pháp diệu thiện. Lúc vì chúng sanh bực thấp mà nói pháp diệu ác nơi cõi Địa Ngục. Lúc vì muốn dạy cho chư Thiên mà nói pháp Thập Ác. Lúc vì chúng sanh thuần thục mà nói pháp Thập Thiện v.v… cho nên pháp của Phật chơn lý mà chẳng phải phi lý. Chẳng phải chơn lý chẳng phải phi lý mà cũng là chơn lý, phi lý vậy thôi. Bởi vì pháp tùy chỗ ứng dụng như người chủ căn nhà đi ra đi vào lúc nào cũng được, tùy ý sử dụng chẳng bị vướng bận vật chất, ngoại cảnh và tâm niệm. Chơn lý của chư Phật lại càng rộng sâu hơn thế nữa. Do đó chư Bồ-Tát mới phát tâm không thể đến được, không thể hiểu được. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau mà thôi. Bấy giờ ngài Sư Tử Hẩu Kim Cang Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

1. Đấng Mật Chủ Đại Hùng

Phân thân khắp cõi Phật

Thị hiện tướng thấn biến

Vô lượng vô số ức

Chẳng tính đếm thí dụ

Những công hạnh khó làm

Trong đời cả Trời, Người

Chẳng có ai hiểu biết

Sức mầu nhiệm Nghiêm Mật

Chúng sanh thấy ngơ ngác

Pháp Mật Diệu Đại Quán  

Bí-Yếu vô cùng tận

Ở nơi trí Thanh Văn

Duyên Giác, Bồ-Tát thảy

Nghe pháp Đại Tổng Trì

Xuất sanh nghĩa rộng lớn

Phá bỏ tâm phân biệt

Siểng dương pháp Mật Giáo

Thành tựu đại Bồ-Đề

Dựng đứng lòng đại bi

Mở bày các tướng pháp

Từ lâu bị bỏ rơi

Không ai nghĩ tưởng tới

Chẳng biết sự hư thật

Đánh mất cả thân tâm

Trãi qua sa số kiếp

Ngây dại lòng dua dối

Chẳng thấy tướng chơn thật

Pháp mầu Tối Chánh Giác

Xưa nay chẳng hư dối

Mạnh mẽ như Kim Cang

2. Hay thay! đức Bồ-Tát

Đại Thánh Quán Tự Tại

Biết được lòng muôn chúng

Dầu ở nơi Địa Ngục

Thông quán các Phật quốc

Thị hiện sức mạnh nhanh

Nhờ đảnh Thần Biến Tướng

Thu phát các âm thanh

Vì chúng mà tế độ

Chỗ hạn hẹp tối tăm

Ánh hào quang Bồ-Tát

Soi thấu đến cùng tận

Lưu thông cả ba cõi

Hiện thân đến sáu loài

Mà vì đó nói pháp

Diễn rộng nghĩa vô thường

Khổ khổ, già bệnh chết

Không một ai tránh khỏi

Thời gian thoáng qua nhanh

Số kiếp như mảnh bụi

Các pháp tướng như thế

Cũng chẳng bị hư hoại

Thấy mất mà chẳng mất

Bí truyền và biệt truyền

3. Các Bồ-Tát vâng giữ

Kho pháp tạng vô lậu

Không ai hiểu được Phật

Chúng sanh luống nghi ngờ

Phân biệt lòng tưởng niệm

Không biết chơn hay giả

Chúng Thanh Văn, Duyên Giác

Đều lọt vào nghi lầm

Không thể suy diễn được

Những hình tướng Cổ Quái

Lạ lùng khó phân biệt

Nam, Nữ hoặc tà, chánh

Hay là Ma giả Phật?

Điên đảo lòng chúng con

Làm rối loạn tâm trí

Không định vị thanh tịnh

Dường như giấc ngủ mê

4. Quán Tự Tại Bồ-Tát

Thực hành đạo Chánh Giác

Qua vô số Phật quốc

Trong tất cả hiền kiếp

Thị hiện giải nghi nan

Tỉnh ngộ lòng chúng sanh

Khiến đó được hiểu biết

Nay đem pháp nhạo thuyết

Mở bày nghĩa Mật Môn

Bằng tướng pháp kỳ bí

Phương tiện đại phương tiện

Mở bày nghĩa kinh này

Dẫn dắt chư chúng sanh

5. Thường Cu Lợi Độc Nữ

Hóa thân của chư Phật

Núp trong ánh hào quang

Thị hiện giữa đại chúng

Hóa giải lòng nghi nan

Mà hiện thân Bồ-Tát

Hàng phục đại độc ác

Mình quấn đầy rắn độc

Tiếng rào rào khắp thân

Đang tỏa mùi độc khí

Là ác hay Thiện Nhơn?

Cổ quái và ghê sợ

Loài người thấy lẫn tránh

Huống là chúng Tỳ Kheo

Việc rất đáng kinh sợ

Các loài vật thế gian

Thấy Bồ-Tát hiện đến

Nghe âm thanh thượng diệu

Nọc độc liền biến mất

Rắn độc cùng Bò cạp

Trùng, Nhện, Rít ác thú

Sư Tử, Cọp, Beo thảy

Tê Giác, Voi, Chó Sói

Rồng độc cùng Quỉ Mị

Tất cả đều rởn ốc

Rùng mình tân lo sợ

Không hiểu âm thanh gì?

Khiến chúng mất tự chủ

Cúp đuôi mà chạy trốn

Chẳng dám ló đầu ra

Chư Thiên cõi Đế Thích

Đao Lợi, Tứ Thiên Vương

Thấy ánh hào quang lạ

Từ xưa chưa từng có

Xuất phát nơi thân thể

Thường Cu Lợi Độc Nữ

Thảy đều rất hoan hỷ

Mà rãi hoa cúng dường

Hoa Mạn Thù La Sa

Ma ha Mạn Thù Sa

Rãi đầy thành núi lớn

Thơm lây cả chúng hội

6. Cúng dường nơi thân Phật

Tán thán Đại Chuẩn-Đề

Đấng Đạo Sư Vô Thượng

Thành Tựu Tô-Tất-Địa

Đà Ra Ni Tổng Trì

Thị hiện việc hy hữu

Chẳng ai thể lường được

Sức mầu nhiệm quí báu

Hội hợp đại Cổ Phật

Đàm luận việc ít có

Khiến đại chúng nghe đạo

Mà tin hiểu kinh này

Sức mạnh đại tự tại

Như đám mưa Cam Lộ

Vui mát lòng chúng sanh

Hưởng sự lợi ích lớn

Tu tập kinh điển này

Tiếng đồn vang dậy khắp

Lan rộng cả mười phương

Tiếng khen ngợi vi diệu

Ở khắp các Phật quốc

Đưa về nơi chúng hội

Âm thanh tịnh cõi Phật

Thành một lời pháp mầu

Bốn chúng nghe tỉnh ngộ

Mà cung kính đức Phật

Khao khát được nghe pháp

7. Chuẩn-Đề đấng Đạo Sư

Ở nơi định chơn như

An ủi cả đại chúng

Ủy thác việc Phật sự

Cho các vị Bồ-Tát

Xếp bằng nhập chánh định

Đà Ra Ni Tổng Trì

Rồi vì đó thuyết pháp

Mở bày các căn tánh

Thứ bậc thượng, trung hạ

Giải nghi tâm chúng sanh

Khiến đó được pháp lợi

Thành tựu chơn thiện đạo

Phó chúc bổn kinh này

Hoằng truyền độ chúng sanh

Được đạo Tối Chánh Giác.

Nam mô Chuẩn-Đề Hội Thượng Phật Bồ-Tát (3 lần)

(Hết phẩm thứ mười sáu)

—————————————–

(Xin xem tiếp)

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN

QUYỂN VIII

MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN - THIỀN NHÂN

PHẨM TỐI SƠ CỔ PHẬT THỨ MƯỜI BẢY

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes