Tịnh độ

PHÁP TU TỊNH ĐỘ

0 Comments 08 September 2011

 

 

PHÉP TU TỊNH ĐỘ

 

Sớm mai hoặc đầu hôm mỗi ngày, thắp đèn hương trên bàn Phật, rót 5 chén nước lạnh, tụng trước bàn Phật nhựt khoá sau đây: Đứng ngồi tuỳ theo ta mạnh yếu sau đây, đứng ngồi quỳ tuỳ theo mình mạnh yếu, gấp thời bái xá. Còn như đi lỡ đường, hoặc ở nhà không thờ Phật Di Đà, vây mặt về hướng Tây niệm thầm mà xá cũng đặng, lòng thành dù không phải ngày chay cũng lạy tụng.

NHỰT KHOÁ

Đệ tử ( thiện nam, tín nữ) họ tên ……………pháp danh ……… . (không có pháp danh thì thôi) tu tịnh độ cầu vãng sanh tịnh độ. (xá cắm hương bái)

Nam mô Ta Bà Thế Giới, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (đọc 3 lần lạy 3 lạy).

Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất thiết chư Phật (1 lạy).

Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất thiết Tôn Pháp (1 lạy).

Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới  Nhất thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)             

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn ức, Nhứt Thập Nhứt Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá, Đồng Danh Dồng Hiệu, đại Từ Đại Bi Tiếp dẫn Đạo Sư A di Đà Phật (lạy 10 lạy, 10 lần, gấp niệm 3 lần, 3 lạy)

Nam mô quan thế âm Bồ- tát (3 lần, 3 lạy)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ- tát (3 lần, 3 lạy)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ- tát (3 lần, 3 lạy)

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ (xá nguyện độ hết chúng sanh)

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn (xá nguyện trừ hết phiền não)

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học (xá nguyện học vô lượng pháp môn)

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (xá thệ nguyện tu tới thành phật)

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha – A di rị đô bà tỳ – A di rị đa tất đam ba tỳ – A di rị đa tì ca lan đế – A di rị đa, tì ca lan đa – Dà di nị dà dà na – Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Tối niệm 108 lần càng quý, niệm nội 59 chú vãng sanh từ Nam mô a di đa……. Tới ta bà ha. Thần chú vãng sanh hưởng niệm nhiều, gấp niệm ít.

 

DI ĐÀ TÁN (LỜI XƯNG TỤNG PHẬT DI ĐÀ 8 CÂU)

 

A Di đà Phật thân kim sắc (nước da như vàng y)

Tướng hảo quang  minh  vô đẳng luân (tướng tốt thông minh đệ nhất)

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di (hào quang chiếu bằng 5 hòn núi)

Kiếm mục trần thanh tứ đại hải (mắt trong xa thấu bốn biển)

Quang trung hóa phật vô số ức (trong hào quang hóa vô số Phật)

Hóa bồ –tát chúng diệc vô biên (hóa phật bồ –tát cũng vô số)

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh (48 nguyện cả độ chúng sanh)

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn (độ lên ngôi 9 phẩm tòa sen)

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn ức, Nhứt Thập Nhứt Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá, Đồng Danh Dồng Hiệu, đại Từ Đại Bi Tiếp dẫn Đạo Sư A di Đà Phật (mỗi câu lạy một lạy, nhiều ít tùy tiện) rồi kế niệm lục tự):

Nam mô A Di Đà Phật (nhiều ít tùy tiện)

Nam mô Quan thế âm Bồ- tát (1 lạy)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ- tát (1 lạy)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ- tát (1 lạy)

Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ- tát (1 lạy)

 

HỒI HƯỚNG TÂY PHƯƠNG

 

Ngã kim xưng niệm A Di Đà phật (Nay tôi khen niệm di đà)

Chơn thiệt công đức Phật danh hiệu (Thiệt công đức xứng danh hiệu)

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ (Xin Phật từ bi thương độ)

Chứng tri sám hối cặp sở nguyện (Chứng minh tôi nguyện ăn năn)

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệt (Thuở nay tôi làm các tội)

Giai do vô thỉ tham sân si (Từ kiếp trước tham giận suy mê)

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh (Vì mình tưởng nói mà ra tội)

Nhứt thiết ngã kim giai sám hối (Nay tôi sám hối chừa lỗi)

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời (Cầu tới lúc tôi gần tới số)

Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại (Đừng bệnh nặng mê muội ngăn trừ)

Diện kiến ngã Phật A Di Đà (Mắt thấy Phật A Di Đà)

Tức đắc vãng sanh An lạc sắc (Rước về vãng sanh cực lạc)

Ngã ký vãng sanh bỉ quốc dĩ (Tôi đặng liên hoa hóa sanh)

Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện (Mới là phỉ nguyện nhãn tiền)

Phổ nguyện trầm tịch chư chúng sanh (Cầu cho các kẻ trầm luân)

Tốc vãng vô lượng quang Phật sắc (Đều tu tịnh độ theo Phật)

Ai muốn tụng hồi hướng dài thời tiếp theo cuốn “Lão nhơn đắc thọ” bằng không tới đây lạy mà ra.

 

QUAN ÂM BẠCH Y CHÚ

 

Lúc đang sang chén nước cúng mà uống niệm rán có mấy câu mà thế trọn một biến kinh cứu khổ.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ –tát (niệm 3 lần )

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ –tát. Đác chỉ đa, Án Dà Liệp Phạt Đa, Dà Liệp Phạt Đa, Dà Ha Phạt Đa, Liệp Dà Phạt Đa, Liệp Dà Phạt Đa, Ta Ha, Thiên la Thần địa La Thân, Nhơn Ly Nạn. Nạn ly thân, Nhất Thiết Tai Ương Hóa Vi Trần.

(Nếu mỗi lần tụng nhựt khóa đều niệm thầm chú Bạch y nầy, sao có việc chi niệm cầu linh ứng lắm).

 

NHỰT KHÓA THẬP NIỆM

 

Đệ tử (thiện nam tín nữ) họ tên ……… pháp danh……… tu tịnh độ thập niệm pháp môn cầu vãng sanh cực lạc

Nam Mô Ta Bà Thế Giới Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 1 lạy )

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhứt Thập Nhứt Vạn Cữu thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu, đại Từ Đại Bi Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (1 lần 1 lạy, 10 lần 10 lạy)

Nam mô quan thế âm Bồ- tát (1 lạy)  

Nam mô Đại Thế Chí Bồ- tát ( 1lạy)  

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ- tát (1 lạy)

Nam mô Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ- tát (1 lạy)

Niệm “Nam mô A Di Đà Phật” mười hơi, mỗi hơi đặng mấy câu cũng được, lạy rồi ra đọc vãng sanh mấy biến cũng được. Có thuộc lòng 16 câu hồi hướng càng tốt

Kẻ gấp việc hay kẻ dốt dùng phép Thập niệm nầy, hoặc mỗi sớm mai thắp hương niệm 5 hiệu Phật mà lạy: niệm mười hơi di Đà, lạy rồi ra cũng đủ. Tối nên lạy vậy, rán học vãng sanh niệm đủ 3 vạn biến thới có  Di Đà ứng điềm bảo hộ.

Share your view

Post a comment

© 2016 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes