Nghi quỹ

KINH PHỔ MÔN (Tỳ kheo Thích Nhật Từ Soạn dịch)

0 Comments 20 January 2011

KINH PHỔ MÔN

Tỳ-kheo Thích Nhật Từ

Soạn dịch


1. NGUYỆN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.  O

Đốt nén tâm hương trước Phật đài,

Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai,

Cầu xin nhân loại lên bờ giác,

Hạnh phúc bình an đến mọi loài.  O

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu siêu, trì Kinh Phổ Môn, nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi. Người người từ bỏ tham, giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc. Làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui, tự tại. O

Ngưỡng nguyện hương linh . . . thấu rõ vô thường, vô ngã; xả bỏ huyễn thân tứ đại, tiêu dao miền Tịnh cảnh, thác hoá chín phẩm sen, nghiệp dứt khỏi ba đường, làm bà con Phật pháp. Cầu pháp giới chúng sinh đồng lên bờ giác ngộ. O

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần) O

2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ mình.

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời,

Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

Là thầy ba cõi trời người xưa nay.        O

Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương.  (1 lạy) O

Pháp là phương thuốc diệu thay,

Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh,

Như vầng trăng sáng lung linh,

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Tăng là những bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi,

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

Độ đời thoát khỏi tham . . . si khổ sầu.

Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) OOO

3. TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn

Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu cát tường

Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành

Pháp thân các Phật tịnh thanh

Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát.  (3 lần) OOO

4. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

Lạy đấng Thầy ba cõi,

Quy mạng Phật mười phương.

Nay con phát nguyện lớn,

Trì Kinh Phổ Môn,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường.

Nguyện cho người thấy nghe

Đều phát tâm bồ-đề,

Sống an vui giải thoát. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) OOO

5. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP


Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,

Nay con gặp được xin trì tụng,

Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.

Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. (3 lần) O

Nam-mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần)  O

6. DANH HIỆU QUAN ÂM

Tôi nghe như vầy: Bấy giờ trong hội Hoa Sen Chánh Pháp, có vị Bồ-tát hiệu Vô Tận Ý, cung kính chỉnh y, chắp tay thưa Phật: “Bạch đức Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm do nhân duyên gì được danh hiệu ấy?”

Đức Phật liền dạy: Này các Bồ-tát, nếu có muôn ức các loài chúng sanh chịu nhiều khổ nạn, khi được nghe tên Bồ-tát Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, đều được giải thoát. O

7. NĂNG LỰC TRÌ DANH

Có người bất hạnh, lâm cảnh hoả hoạn, xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, lửa chẳng cháy đặng.

Lại nếu có người bị nước cuốn trôi, xưng niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, liền đến chỗ cạn.

Nếu kẻ đi thuyền vì tìm châu báu: vàng, bạc, mã não, hỗ phách, trân châu, xa cừ, lưu ly, san hô ngọc quý, lênh đênh biển lớn, bão táp dập dồn, rồi bị trôi dạt vào nước La-sát, thì nên thành tâm, trì niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần, bình an vô sự. O

Lại nếu có kẻ sắp bị hãm hại bằng trượng dao gậy, thì nên thành tâm, trì niệm Quan Âm, lúc đó dao gậy liền gãy từng khúc, và được cứu thoát. Nếu bị La-sát hoặc quỷ Dạ-xoa, hãm hại thân ta, nên niệm Quan Âm, quỷ dữ không dám dùng mắt doạ người, huống là hãm hại.

Nếu như có người, do nghiệp hay tội, bị cảnh lao lung, xiềng xích gông cùm, trói buộc khắp thân, nhờ niệm Quan Âm, thoát cảnh tù đày, dứt hẳn hoạ tai. O

Nếu đoàn thương gia, trên đường hiểm trở, mang nhiều của báu, bị cướp tấn công, thì đừng hốt hoãng. Chỉ cần người biết khuyên các đồng nghiệp: “Hết lòng trì niệm, danh hiệu Quan Âm, vị Ban Vô Uý, cho nguồn hoan hỷ.” Thương buôn nghe xong, trì niệm hết lòng: “Nam-mô Bồ-tát đức Quán Thế Âm.” Nhờ sức oai thần, thoát khỏi tai nạn.

Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm có sức oai thần rộng sâu như biển, công đức hiển hiện, không thể nghĩ bàn, lợi lạc quần sanh. Vì thế các ông thường phải một lòng, trì danh Bồ-tát. O

Nếu có chúng sanh bản tánh tham lam, ngu si hờn giận, thường cung kính niệm Bồ-tát Quan Âm, thì tham sân si, thảy đều tan biến. Nếu có gia quyến cầu sanh con trai thì nên lễ lạy, thành khẩn trì danh Bồ-tát Quan Âm, liền sanh nam tử, phước đức đầy đủ, trí tuệ hơn người. Nếu cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ-tát Quan Âm, thì sẽ hạ sanh hằng nga thục nữ, công hạnh đầy đủ, xinh đẹp đoan trang, mọi người thương mến. O

Sức thần Quan Âm nhiệm mầu như thế! Cung kính đảnh lễ, tán thán trì danh, công đức tăng nhanh, được nhiều phúc lợi. Ta khuyên mọi người trì danh Bồ-tát. O

8. BĂM HAI ỨNG THÂN

Ngài Vô Tận Ý liền hỏi Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, trong cõi trần gian, Bồ-tát Quan Âm ứng dụng thế nào, phương tiện quyền xảo, hoằng pháp lợi sinh, giúp cho hữu tình thảy đều tỏ ngộ?”

Này Vô Tận Ý: “Nếu có chúng sanh, đáng dùng Phật thân, để được độ thoát, chứng nên quả giác, thì Quán Thế Âm thị hiện Phật thân vì họ thuyết pháp.”  O

Tương tự như vậy, tuỳ theo căn tánh của các chúng sanh, Bồ-tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân: như thân Thanh Văn, thân Bích-chi Phật, hoặc Trời Đế-thích, hoặc thân Phạm Vương, thân Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tướng Quân, hoặc Tỳ-sa-môn, tiểu vương, trưởng giả, tể quan, cư sĩ, hoặc Bà-la-môn, tín nữ, thiện nam, hoặc làm Tăng Ni, hoặc thân phụ nữ của hàng trưởng giả, cư sĩ, tể quan, và bà-la-môn, đồng nam đồng nữ, thậm chí hiện thân: trời, rồng, dạ-xoa, hoặc càn-thát-bà, hoặc a-tu-la, hoặc ca-lâu-la, hoặc khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, thần Chấp Kim Cang, tất cả băm hai ứng thân sai khác, giúp người giải thoát, thì Quan Thế Âm sẵn sàng hoá thân, không chút quản ngại.     O

Này Vô Tận Ý, Bồ-tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân, cứu độ chúng sanh, khắp các cõi nước, không thể kể xiết. Vì thế các ông hãy nên một lòng, tán thán cúng dường Bồ-tát Quan Âm. O

9. BẬC BAN VÔ UÝ

Này Vô Tận Ý, ban niềm vô uý trong chốn khổ nạn, sợ hãi kinh hoàng, chính là hạnh nguyện của Quán Thế Âm, nên cõi Ta-bà còn gọi ngài là Đấng Thí Vô Uý. O

10. BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG

Ngài Vô Tận Ý thưa đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ-tát Quan Âm.” Nói xong ngài đem chuỗi ngọc như ý, tặng làm pháp thí, giá trị nghìn vàng, cúng Quan Thế Âm. Quan Âm bồ-tát, không chịu nhận chuỗi. Phật liền dạy rõ về pháp cúng dường, khuyên Quán Thế Âm, hãy vì bốn chúng, tám bộ trời rồng, và Vô Tận Ý, nhận chuỗi pháp thí, lợi ích trời người.

Phật vừa dứt lời, Bồ-tát Quan Âm hoan hỷ đón nhận, chia làm hai phần, một phần dâng cúng đức Phật Thích-ca, còn lại phần kia, cúng tháp Đa Bảo. O

11. THI KỆ TRÙNG TUYÊN

Bấy giờ trong hội, ngài Vô Tận Ý, trùng tuyên tỉ mỉ, những điều vừa nghe, bằng lời thơ kệ:

Đức Thế Tôn tướng tốt,

Con xin được hỏi Người:

Vì sao có Bồ-tát

Hiệu là Quan Thế Âm? O

Phật chỉ dạy ân cần,

Hỡi này Vô Tận Ý,

Vì hạnh nguyện Quan Âm

Hiện thân khắp các cõi. O

Lời thề sâu như biển,

Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn,

Theo hằng nghìn đức Phật,

Phát nguyện lớn thanh tịnh. O

Ai thấy hình, nghe danh,

Tâm khơi nguồn tỉnh thức,

Thoát đau khổ tử sanh,

Nay Ta chỉ nói lược. O

Hoặc bị người độc thâm,

Xô vào hầm lửa lớn,

Niệm thần lực Quan Âm,

Hầm lửa biến hồ sen. O

Hoặc trôi dạt biển lớn,

Gặp nạn quỷ, cá, rồng.

Niệm thần lực Quan Âm,

Sóng dữ không chìm đặng. O

Hoặc từ đỉnh Tu-di,

Bị người xô rớt xuống,

Niệm thần lực Quan Âm,

Như mặt trời trên không. O

Hoặc bị người dữ rượt,

Rớt xuống núi Kim Cương,

Niệm thần lực Quan Âm

Chẳng tổn đến mảy lông. O

Hoặc bị giặc vây hãm,

Cầm đao trượng sát hại,

Niệm thần lực Quan Âm,

Liền thoát khỏi nạn tai. O

Hoặc bị nạn vua quan,

Hành hình đến sắp chết,

Niệm thần lực Quan Âm,

Kiếm đao gãy từng khúc. O

Hoặc ngục tù tội vương,

Tay chân bị xiềng xích,

Niệm thần lực Quan Âm,

Tự do, khỏi khổ ách. O

Hoặc bị kẻ ác tâm,

Trù, ếm, phục thuốc độc,

Niệm thần lực Quan Âm,

Nhân ác theo kẻ ác. O

Gặp La-sát bạo hung,

Rồng độc và quỷ đói,

Niệm thần lực Quan Âm,

Không loài nào dám hại. O

Bị thú dữ vây quanh,

Nanh vuốt đáng sợ hãi,

Niệm thần lực Quan Âm,

Chúng cúp đuôi bỏ chạy. O

Bò cạp, rắn hổ mang,

Hơi độc phun thiêu đốt,

Niệm thần lực Quan Âm,

Nghe danh, đều lùi bước. O

Sấm sét xé mây đen,

Mưa đá tuôn khắp chốn,

Niệm thần lực Quan Âm,

Tất cả liền tiêu tán. O

Bị tranh chấp, kiện tụng,

Hay chiến sự hãi hùng,

Niệm thần lực Quan Âm,

Oán thù liền lui tan. O

Chúng sanh bị khổ nạn,

Thân chịu nhiều bức bách,

Sức trí diệu Quan Âm,

Cứu thế gian thoát khổ. O

Đầy đủ sức thần thông

Khéo tu pháp phương tiện,

Trong quốc độ mười phương,

Không cõi nào chẳng hiện. O

Địa ngục, quỷ, súc sanh,

Khổ sinh, già, bệnh, chết,

Nhờ thần lực Quan Âm

Khổ đau đều chấm dứt. O

Quán Chơn, quán Thanh Tịnh,

Quán Trí Tuệ rộng lớn,

Bi quán và Từ quán,

Thường cầu, thường chiêm ngưỡng. O

“Thanh tịnh” nên không nhơ,

“Trí tuệ” phá tà ám,

Điều phục nạn gió lửa,

Soi sáng khắp thế gian. O

“Tâm bi” như sấm nổ,

“Lòng từ” tợ mây lành,

Mưa tuông pháp cam-lộ,

Dập tắt lửa não phiền. O

“Tiếng Diệu,” “tiếng Quan Âm,”

“Tiếng Phạm,” “tiếng Hải Triều,”

“Tiếng hơn Tiếng Thế Gian,”

Hãy thường xuyên quán chiếu. O

Mỗi niệm chớ sanh nghi,

Quan Âm bậc Tịnh Thánh,

Ngài là nơi quy y

Trong chết, sầu, khổ nạn. O

Ngài đủ các công đức,

Mắt thương nhìn chúng sanh,

Ngài chính là biển phước,

Nên đảnh lễ chí thành. O

12. CÔNG ĐỨC NGHE KINH

Bấy giờ trong Hội, có vị Bồ-tát, tên là Trì Địa, chắp tay thưa Phật: “Bạch đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh, nghe được đạo nghiệp, cũng như công đức và các hiện thân của ngài Quan Âm, thì phải biết rằng phước của người ấy chẳng phải là ít.” O

Khi nghe Phật nói phẩm Phổ Môn này, tám mươi bốn ngàn các loài chúng sanh, thảy đều phát tâm Vô Thượng Chánh Giác.

Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)  OOO

13. KỆ TÁN QUAN ÂM

Quan Âm đại sĩ,

Đức hiệu Viên Thông.

Mười hai nguyện lớn,

Phát khởi từ tâm.

Tầm thanh cứu khổ,

Chốn chốn hiện thân.

Vân du các cõi,

Cứu thoát trầm luân.

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) OOO

14. KINH TINH HOA TRÍ TUỆ

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,

Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,

Bấy giờ Bồ-tát quán soi,

Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không.     O

Vượt tất cả các vòng khổ ách,

Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!

Sắc nào có khác gì không,

Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O

Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế.

Tánh chân không các pháp viên thành,

Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,

Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì.       O

Trong chân không chẳng hề có sắc.

Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn.        O

Không nhãn thức đến không ý thức,

Không vô minh hoặc hết-vô-minh,

Không điều già chết chúng sanh,

Hết già, hết chết thực tình cũng không. O

Không trí huệ cũng không chứng đắc,

Bởi có gì là chỗ đắc đâu.

Bấy lâu Bồ-tát dựa vào

Trí ba-la-mật thẳm sâu thực hành, O

Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,

Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,

Xa lìa mộng tưởng đảo điên,

Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O

Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,

Mà ba đời chư Phật nương vào,

Chứng thành quả giác tối cao,

Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O

Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,

Lời chú thần rất mực quang minh,

Chú thần cao cả anh linh,

Là lời thần chú thật tình cao siêu. O

Trừ dứt được mọi điều đau khổ,

Đúng như vầy muôn thuở không sai.

Ngài liền tuyên nói chú này,

Để người trì niệm sáng bày chơn tâm:  O

Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê bô-dhi sva-ha. (3 lần) OOO

15. NIỆM DANH HIỆU BẢY PHẬT DƯỢC SƯ

Dược Sư Quang Phật,

Bậc Đại Y Vương,

Mười hai nguyện lớn,

Cứu khổ trầm luân.

Thành tâm quy ngưỡng,

Trang nghiêm đạo trường.

Niệm trì danh hiệu,

Đèn hoa cúng dường.

Đảnh lễ Phật tượng,

Cung kính tán dương.

Làm phan tục mạng,

Tuổi thọ miên trường.

Diệt trừ tội chướng,

Oan nghiệp không còn.

Phước lộc tăng trưởng,

Quả chứng chân thường. O

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. (18 lần) O

Nam-mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Như Lai. (3 lần)  O

Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. (3 lần)  O

Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. (3 lần) O

Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. (3 lần)  O

Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. (3 lần)  O

Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. (3 lần)  OOO

16.  NGUYỆN CẦU AN LÀNH

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin đấng Từ Bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời đều an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ-tát.   O

17. MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra:

Chúng sanh rồi phải bị già,

Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. O

Chúng sanh bệnh tật phải mang,

Không ai sống mãi bình an, mạnh lành. O

Chúng sanh, sự chết sẵn dành,

Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. O

Chúng sanh phải chịu chia ly,

Giã từ tất cả, ra đi một mình

Mang theo gánh nghiệp ba sinh,

Theo ta như bóng theo hình không buông. O

Nay con nương đấng Pháp Vương

Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui. O

18. SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai.

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường.

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần.

Năm nguyền tuỳ hỷ công huân.

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

Tám nguyền học Phật cho ngời tâm linh.

Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.O

19. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Tụng kinh là hạnh tốt lành,

Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh.

Nguyện cho tất cả hàm linh,

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. O

Nguyện tiêu ba chướng não phiền,

Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh.

Nguyện trừ tội chướng điêu linh,

Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tấn làm. O

Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm,

Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha.

Hoa nở thấy Phật hiện ra,

Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền.  O

Nguyện đem công đức hiện tiền,

Hướng về khắp cả các miền gần xa.

Con và cha mẹ, ông bà,

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. (3 xá) OOO

20. LỜI NGUYỆN CUỐI

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  O

Mười hai Dược-xoa thần tướng,

Giúp Phật hộ trì chúng sinh.

Tám vị Bồ-tát anh minh,

Mở lòng từ bi tế độ.

Nhật Quang, Nguyệt Quang Bồ-tát,

Soi đường dẫn dắt hàm linh.

Tai ương rời khỏi bệnh nhân,

Phước thọ luôn theo gia quyến.

Chúng con thành tâm đồng nguyện:

Trời giác ngộ luôn sáng tỏ,

Xe chánh pháp chuyển không dừng.

Nhà nhà hạnh phúc, khương ninh,

Đất nước thái hòa, hưng thịnh.

Năm châu an định,

Bốn biển thanh bình,

Tình với vô tình,

Đều thành Phật đạo. O

(Đại chúng cùng niệm)

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO

21. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU


Con xin nương tựa Phật,

Bậc Phước Trí Viên Thành,

Cầu tất cả chúng sanh

Giác ngộ, phát tâm lành. (1 lạy) O

Con xin nương tựa Pháp,

Nguồn tuệ giác, từ bi,

Cầu tất cả chúng sanh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (1 lạy) O

Con xin nương tựa Tăng,

Đoàn thể sống an vui,

Cầu tất cả chúng sanh

Hòa hợp, thương mến nhau. (1 lạy) O

***Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes